Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00037376/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Olsztyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piwnika w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-101

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 739-040-33-23

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oficerska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-281

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwik.olsztyn.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającemu powierzono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 sierpnia 2022r., wg którego postanowiono o wspólnym zrealizowaniu dokumentacji projektowej budowy infrastruktury drogowej w obrębie ulicy Piwnika w Olsztynie. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający mogą wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie Zamawiającego - Gminę Olsztyn, upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

nie dotyczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piwnika w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-693021cc-9342-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020366/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piwnika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu/
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający rekomenduje podpisywanie ich w sposób jednolity, tzn. ten sam rodzaj podpisu powinien być składany na wszystkich dokumentach, najlepiej w takim formacie, jak podpisany został pierwszy dokument.
3) Wymagania techniczne umożliwiające obsługę systemu Platformy przetargowej Gminy Olsztyn:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) dowolny komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, najlepiej w najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
4) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały pod linkiem: https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help w następującym zakresie:
a) regulamin korzystania z Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn,
b) instrukcja dla Wykonawcy,
c) help desk Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin.pl
5) Szczegółowe rozwiązania i wymagania techniczne zawarte są w Rozdział VI SWZ pn. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w
sprawie zamówienia publicznego,
3. Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w
rozdz. XXIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2) Administratorem danych osobowych w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zamówień publicznych Gminy Olsztyn wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie związanych z przetwarzaniem danych. osobowych w ramach funkcjonowania Platformy jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2023.c

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 310000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piwnika w Olsztynie obejmującej branżę drogową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny, szczegółową inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki szatą roślinną oraz projekt stałej organizacji ruchu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto włączenie projektowanej infrastruktury do już istniejącej, zgodnie z warunkami i lokalizacją wskazaną przez dysponentów sieci, jak również przebudowę wszelkich kolizji /Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania/.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 73 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie oceniona punktowo w ramach każdego z kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych poniżej kryteriów oceny ofert: Punkty (P) wyliczone zostaną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + D.
3. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy drogi, obejmującej również oświetlenie i odwodnienie wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, wydanej w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają ten zakres usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do SWZ) lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
b) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, ponieważ nie są one konieczne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego – sporządzone wg załącznika nr 3 do SWZ
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - sporządzone wg załącznika nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy,
4) Oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – sporządzone wg załącznika nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) Informację o doświadczeniu projektanta branży drogowej w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie projektanta branży drogowej”- sporządzoną wg załącznika nr 6 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy i jej wykonanie oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę,
6) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X SWZ,
7) Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
8) W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
9) Stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. maksymalnie czterech Wykonawców, których niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów według kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim przypadku Zamawiający wymaga podania w FORMULARZU OFERTY zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy / podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy / podwykonawców, o ile są już znani.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów, np. pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
3. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
5. Podpisanie umowy nastąpi w formie pisemnej zgodnie z art. 432 ustawy Pzp:
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę oraz nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:
1) Etap I – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Etap II – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 2,5 % całkowitej ceny /brutto/ podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku jeżeli nie zostaną przyznane środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, co zostało przewidziane w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 310 pkt. 1 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo