Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siedlce, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038100/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Siedlecki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę mostów - 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Siedlecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 40

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akaliszuk@powiatsiedlecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsiedlecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę mostów - 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d05608-9583-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę mostów - 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatsiedlecki.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatsiedlecki.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Oferty, oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
3. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Specyfikacja połączenia:
Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej: https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Zamawiającego ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte są w pkt. III ust. 10 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte są w pkt. III ust. 10 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany”.
Przedmiotem zamówienia części I. jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego nad rzeką Liwiec zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany-Żmichy z uwzględnieniem budowy kanału technologicznego bądź uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy od właściwego do spraw informatyzacji ministra.
Dane ogólne:
• most w ciągu drogi powiatowej nr 3608W Nowe Opole – Kisielany Żmichy – droga nr 696 w miejscowości Kisielany-Żmichy nad rzeką Liwiec w km 6+300,
• lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Mokobody - (przebieg drogi i lokalizację mostu pokazano na planie orientacyjnym),
• Nr Inwentarzowy mostu: JNI 01001752.
Podstawowe parametry:
• długość całkowita obiektu mostowego wynosi 45,60m (obiekt 4 przęsłowy),
• szerokość całkowita obiektu mostowego wynosi 7,35m,
• materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony,
• aktualnie ograniczenie nośności do 5 [Mg],
• obecna klasa drogi: Z,
• kategoria ruchu – KR 2,
• Szerokość pasa drogowego w obrębie mostu – zmienna od 15,60 m do 16,20 m.
W ofercie należy ująć koszty wykonania dokumentacji związanej z podziałem nieruchomości. Szerokość wydzielonego pasa drogowego winna odpowiadać parametrom określonym w Dziale III Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).
Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej jest zawarty w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.
Przyjęte parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. XIV

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec”.
Przedmiotem zamówienia części II. jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego nad rzeką Liwiec zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3616 W w miejscowości Purzec z uwzględnieniem budowy kanału technologicznego bądź uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy od właściwego do spraw informatyzacji ministra.
Dane ogólne:
• most w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – Przygody w miejscowości Purzec nad rzeką Liwiec w km 2+500,
• lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Siedlce, gmina Suchożebry - (przebieg drogi i lokalizację mostu pokazano na planie orientacyjnym),
• Nr Inwentarzowy mostu: JNI 01001761.
Podstawowe parametry:
• długość całkowita obiektu mostowego wynosi 37,80m (obiekt 3 przęsłowy),
• szerokość całkowita obiektu mostowego wynosi 7,80m,
• materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony,
• aktualnie ograniczenie nośności do 8 [Mg],
• obecna klasa drogi: Z,
• kategoria ruchu – KR 2,
• Szerokość pasa drogowego w obrębie mostu – zmienna od 15,60 m do 16,20 m.
W ofercie należy ująć koszty wykonania dokumentacji związanej z podziałem nieruchomości. Szerokość wydzielonego pasa drogowego winna odpowiadać parametrom określonym w Dziale III Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).
Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej jest zawarty w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.
Przyjęte parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. IV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonaną co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie budowy lub rozbudowy mostu klasy obciążeniowej „B” lub wyższej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie co najmniej jednej osoby skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uznane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646),w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub rozbudowy mostu klasy obciążeniowej „B” lub wyższej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wykonawca, który złoży ofertę na więcej niż na jedną część zobligowany jest wykazać jedną usługę oraz dysponowanie co najmniej jedną osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencję bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, załącznik nr 5 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik nr 6
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości:
a) Część I. – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych).
b) Część II. – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt V ust 2 SWZ.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VII ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. V ust. 2 pkt 1 i 2 SWZ wykazuje, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) w pkt. V ust. 2 pkt 4 SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w Formularzu Ofertowym, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 3 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

Zobacz inne

Prawo