Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mucharz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038411/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MUCHARZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUCHARZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 226

1.5.2.) Miejscowość: Mucharz

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-106

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8761483

1.5.8.) Numer faksu: 33 8739005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mucharz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mucharz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-460a4287-9654-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035923/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Świnnej Porębie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mucharz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mucharz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://mucharz.ezamawiajacy.pl
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
3) Zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
4) Włączoną obsługę JavaScript.
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego.
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
5. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://mucharz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226, kontakt mailowy pod adresem:
gmina@mucharz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roberta Góralczyk, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email:iodo@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie w podstawowym bez negocjacji.
2) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Prawo zamówień publicznych z dnia11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 poz. 1710).
2) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/ Pana mogą być:
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
2) Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
3) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Mucharz.
4) Otwarty Rynek Elektronicznym S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 49, 02 672 Warszawa, jako właściciel Platformy.
5) Cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-829 przy ulicy Franklina Roosvelta 22 -firma hostująca e-mail.
6) Biuro Usług Komputerowych SOFTRES z siedzibą w Rzeszowie 35-326 Rzeszów przy ul. Zaciszna 44.
7) Upoważniony P. Sylwester Rychlik świadczący na podstawie umowy cywilnoprawnej obsługę informatyczną Urzędu Gminy w Mucharzu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu:
1) Dokumentacja spraw z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat.
2) Dokumentacja spraw z zakresu umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest przez 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone.
7. Posiada Pani/Pan:
1) Na podstawie art. 15 RODO.
2) Na podstawie art. 16 RODO.
3) Na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@uodo.gov.pl.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej gmina@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponadto jest to warunek konieczny do zawarcia umowy.
10. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
1) Art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
2) Art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz j ego załączników.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323200-0 - Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
2) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

1) Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

2) Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe i budowlane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323200-0 - Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
2) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

1) Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

2) Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XXV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla:
Części I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.
Części II: Roboty remontowe i budowlane na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
Polisy wymagane jako warunek udziału w postępowaniu można łączyć.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dla:
Części I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW:
aa) Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu układu technologii opartej na co najmniej dwustopniowym układzie uzdatniania wody (sedymentacji i filtracji) wraz z montażem ciągu dla: wybudowanej lub przebudowywanej lub rozbudowywanej lub modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności uzdatniania wody m.in. Qśr/d = 800 m3 /dobę wraz z wykonaniem robót: instalacyjnych, elektroenergetycznych i AKPiA oraz dokonanie rozruchu SUW i uzyskaniem produkcji wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z póżn. zm.).
Zakres roboty budowlanej może być szerszy niż ww. prace.
Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jedną umowę.
Wykonawca, który złoży ofertę na obie części zamówienia może posługiwać się tymi samymi dowodami (referencjami, protokołami odbioru itp.) w odniesieniu do każdej części zamówienia, o ile dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Części II: Roboty remontowe i budowlane:
aa) Co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 wraz z w wykonaniem instalacji elektrycznej.
Co najmniej jedna robota powinna obejmować budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont lub modernizację podpiwniczenia budynku.
oraz
Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub instalacji lub montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 KWP (wykonanie lub instalacja lub montaż instalacji fotowoltaicznej może stanowić odrębną robotę budowlaną lub wchodzić w skład roboty budowlanej)
Zakres roboty budowlanej może być szerszy niż ww. prace.
Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jedną umowę.
Lub
Ab) Co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 w szczególności obejmującej wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem lub instalacją lub montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 KWP. Co najmniej jedna robota budowlana powinna obejmować budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont lub modernizację podpiwniczenia budynku.
Zakres roboty budowlanej może być szerszy niż ww. prace.
Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jedną umowę.
Wykonawca, który złoży ofertę na obie części zamówienia może posługiwać się tymi samymi dowodami (referencjami, protokołami odbioru itp.) w odniesieniu do każdej części zamówienia, o ile dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje zarówno, na etapie udzielenia zamówienia jak i jego realizacji, odpowiednim potencjałem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował dla:
Części I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW:
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W/w specjaliści muszą być członkami okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez poszczególne osoby, o ile osoba/y ta/e spełnia/ją warunki określone dla każdej z tych funkcji.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w technologii uzdatniania wody.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Części II: Roboty remontowe i budowlane:
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W/w specjaliści muszą być członkami okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez poszczególne osoby, o ile osoba/y ta/e spełnia/ją warunki określone dla każdej z tych funkcji.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą aktualny i ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie systemów fotowoltaicznych.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) typu D w odniesieniu do „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (G1)” na stanowisku dozoru i eksploatacji.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
► Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez poszczególne osoby, o ile osoba/y ta/e spełnia/ją warunki określone dla każdej z tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty dla:
Część I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
Część II: Roboty remontowe i budowlane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami dla:
Część I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
Część II: Roboty remontowe i budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla:
Część I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.
Część II: Roboty remontowe i budowlane na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1. Formularz oferty sporządzony wg. wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w załączonym formularzu oferty.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Jeśli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki odrzucenia z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) - załącznik nr 3 do SWZ.
5. Zobowiązanie(a) innego(ich) podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) – według załącznika nr 5 do SWZ.
6. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale X (jeśli dotyczy).
7. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca sporządza we własnym zakresie i załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
8. Dodatkowy załącznik składany wraz z ofertą:
1) Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
Wartość Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy ustalić na podstawie dokumentacji postępowania biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępnienie przez Zamawiającego wzoru Zbiorczego Zestawienia Koszów stanowiącego dla części I: Prace związane z technologią załącznik nr 12 do SWZ, dla części II: Roboty remontowe i budowlane załącznik nr 13 do SWZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny ofertowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 11 do SWZ, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów – także nieprzewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz traktowania go w sposób pomocniczy. Wykonawca winien podać w cenie ofertowej całkowitą wartość z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wzór Zbiorczego Zestawienia Koszów dla części I: Prace związane z technologią załącznik nr 12 do SWZ, dla części II: Roboty remontowe i budowlane załącznik nr 13 do SWZ udostępniony przez Zamawiającego należy traktować w sposób pomocniczy przy przygotowywaniu własnego opracowania Zbiorczego Zestawienia Kosztów, który będzie stanowił załącznik do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla:
Część I: Prace związane z technologią, wyposażeniem oraz rozruchem SUW w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Część II: Roboty remontowe i budowlane w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03 marca 2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu - wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urzędu Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226, Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej o/Wadowice Nr konta 50 8111 1019 2002 2001 6698 0061. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
2) Gwarancjach bankowych;.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia,
gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem.
3) Kwotę gwarancji/poręczenia.
4) Termin ważności gwarancji/poręczenia.
5) Zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takich przypadkach Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
1) Postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczą.
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby.
3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXXI ust. 6 pkt. 2 SWZ „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani przyjąć dowolną formę prawną np. umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę np. umowę regulując współpracę tych wykonawców, umowę konsorcjum)”.
4. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w Rozdziale XXV, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXV.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mucharz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo