Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowe Miasto, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038427/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Nowe Miasto

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Nowe Miasto

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Apteczna 8

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Miasto

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 661 49 20

1.5.8.) Numer faksu: 23 661 49 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ugnowemiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowemiasto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a9e45ae-9659-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zakupowa – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z
udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania
ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Informacje o sposobie porozumiewania
się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
Elektronicznie na adres e-mail: info@ugnowemiasto.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl
w zakładce „Korespondencja”.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina
Nowe Miasto; https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po
wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. . Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać
za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien
skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Nowe
Miasto tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny
plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego
dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf. Zamawiający
określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.2023.JM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– ul. Ludowa (300647) W od ul. Płońskiej (DW 632) do ul. Ciechanowskiej (DP1247W) wraz z jednostronnym chodnikiem km 0+000 – 1 + 134 i km 0+000 – 0+050 długość ok. 1184 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi wraz włączeniem do dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto dla ul. Ludowej (300647) od ul. Ciechanowskiej do ul. Płońskiej (DW632) wraz z jednostronnym chodnikiem. Zadanie obejmuje również rozwiązanie komunikacyjne skrzyżowania z drogą wojewódzką zarówno od strony ulicy Ludowej jak i ulicy Piastów.
W zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, kanału technologicznego, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– ul. Polna (300652) W od ul. Królewskiej do końca działki drogowej nr 697/1 km 0+000 – 0+619 długość ok. 619 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi ul. Polna (300652) W od ul. Królewskiej do końca działki drogowej km 0+000 – 0+619 w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOT i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– ul. Tylna (300663W) od ul. Bursztynowej do ul. Płońskiej (DW 632) km 0+000 – 1+194 długość ok. 194 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi, dla ul. Tylna (300663W) od ul. Bursztynowej do
ul. Płońskiej (DW 632) km 0+000 – 0+194 w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu
z uwzględnieniem warunków geologicznych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.
- ul. Przejazd (300656W) od ul. Tylnej (300663W) do ul. Zakroczymskiej (300671W) km 0+000 – 0+069 długość ok. 69 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi dla ul. Przejazd (300656W) od ul. Tylnej (300663W) do ulicy Zakroczymskiej (300671W) km 0+000 – 0+069 długość ok. 69 m w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.
- ul. Tartaczna (300662W) od ul. Płońskiej (DW632) do ul. Ogrodowej (300649W) km 0+000 – 0+292 długość ok. 292 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę ul. Tartaczna (300662W) od ulicy Płońskiej (DW632) do ul. Ogrodowej (300649W) w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Jurzynek – droga wewnętrzna nr ewid. 171/3, 246/2 od drogi powiatowej (3044W) do drogi powiatowej (3044W) km 0+000 – 1+144 długość ok. 1144 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi w miejscowości Jurzynek – droga wewnętrzna dz. nr ew. 171/3, 246/2 od drogi powiatowej (3044W) do drogi powiatowej (3044W) w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Jurzynek – droga wewnętrzna nr ewid. 50,51 od drogi powiatowej (3034W) do km +739 km 0+000 – 1 + 739 długość ok 1739 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, budowę drogi w miejscowości Jurzynek – droga wewnętrzna dz. nr ew. 50, 51 od drogi powiatowej (3043W) do km 1+600 w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– droga wewnętrzna Latonice dz. Nr ewid. 201, Janopole dz. nr ewid. 169, 95 od DW 632 km 0+033 do km 1+463, długość ok. 1430 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, oraz budowę drogi wewnętrznej Latonice dz. nr ew. 201, Janopole dz. nr ew. 169, 95 od DW 632 km 0+033 do km 1+463 w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, kanału technologicznego, oznakowania lub odstępstwa SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych.
Przebudowa drogi nie obejmuje istniejącego włączenia do drogi wojewódzkiej.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– włączenia drogi wewnętrznej w Nowym Mieście – Folwark dz. Nr ewid. 148 do drogi wojewódzkiej nr 632 km 0+003 – 0+060 długość ok. 57 m
Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
i pozwoleń na budowę, oraz budowę drogi wewnętrznej Nowe Miasto Folwark dz. nr ew. 128/2, do DW 632 km 0+003 do km 0+060 w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, SOR i TOR.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę drogową o wartości minimum 150.000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach niniejszego warunku. Warunek ten ma być spełniony: − samodzielnie przez Wykonawcę , lub − przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).
Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób musi brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych w projekcie umowy. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy], Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy]:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy]:
2.1 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 10 do SWZ),
2.2 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

2.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
Część I : 50 000,00 zł
Część II : 25 000,00 zł
Część III : 24 000,00 zł
Część IV : 27 000,00 zł
Część V : 40 000,00 zł
Część VI : 47 000,00 zł
Część VII: 3 000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być składane w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 27 8230 0007 0203 5206 2000 0006 prowadzony w Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział w Nowym Mieście z dopiskiem: „Wadium, nr postępowania, nr części”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
7. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
- dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem z ofertą.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do oferty wykonawcy.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się.
2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 9 do SWZ).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców. Doświadczenia Wykonawców nie sumuje się.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik Nr 2 i 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez każdego w Wykonawców występujących wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Zobacz inne

Prawo