Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nasielsk, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038837/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA NASIELSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NASIELSK

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elektronowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Nasielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-190

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12fd2367-966b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038354/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
adres strony internetowej
~https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5)
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Szyfrowanie
na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.7) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2.Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:a. .zip b. .7Z5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składabezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.6.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albopodwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. 7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl
Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do terminu składania ofert
8.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana izłożona.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm. z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym postepowaniu jest Gmina Nasielsk reprezentowana przez Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, um@nasielsk.pl.
2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”.)
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Nasielsk podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje czas trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; .
7. Wykonawca posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie obiektem użyteczności publicznej Stadion Miejski w Nasielsku (m.in. budynki, budowle i urządzenia tworzące niniejszy kompleks) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.0.1899 z późn. zm.), w szczególności świadczenie przez Zarządcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego usług polegających
na kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i operacyjnym Stadionem Miejskim w Nasielsku, podejmowanie decyzji i dokonywanie koniecznych czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie
z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu warunków zawartych w umowie.
2. Spełnienie powyższego wymogu zostało szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na wezwanie zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 273. ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Zamawiający odstępuję od żądania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 273. ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Zamawiający odstępuję od żądania podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

20. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
a) Formularz ofertowy– Załącznik nr 1
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych, w szczególności: ,doc, .xls, .pdf, złożone odpowiednio przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, członka konsorcjum, członka spółki cywilnej
c) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, tj.: „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie", w związku z powyższym pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
d) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale 10 ust. 6, w którym dany członek konsorcjum spełnia – Załącznik nr 4 do SWZ.,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 2023-02-24
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.1.2023”
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……...
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu - każdy z Wykonawców na potwierdzenie składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ A;
3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane w przypadku:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. rozbudowa obiektu,
2) zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3) zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy,
pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ i niniejszej umowie,
4) wystąpienie okoliczności niezależnych od Zarządcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,
5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Zarządcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Zarządca zobowiązany jest do realizacji usługi zarządzania zgodnie z niniejszą umową.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednakże nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody
na ich wprowadzenie.
4. Zarządca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
5. Zmiana warunków umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiając przewiduje zmiany umowy zawartej z Zarządcą w sprawie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 455 ust 2 ustawy PZP.
7. Zarządca nie może przenieść bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
8. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Zarządcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Zarządcy zawartego w ofercie Zarządcy oraz
2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych
w ust. 10.
10. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Zarządcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o zmianę kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do wskaźnika obowiązującego w dniu złożenia oferty publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed wystawieniem faktury, o której mowa w § 14 ust. 2, zmieni się w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie wystawionej faktury po publikacji wskaźnika;
3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 10%) = C
GDZIE:
A – wartość miesięcznej faktury wystawionej po publikacji wskaźnika, który zmieni się w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 10%
B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia faktury
C – wartość zmiany

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4) Kwoty płatne Zarządcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca okresu realizacji robót.
5) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Zarządcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.
11. W przypadku, gdy w ocenie Zarządcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zarządca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
13. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Zarządcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
15. W przypadku gdy Zarządca realizuje przedmiot umowy z pomocą podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia opisanej w ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu, Zarządca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, jeżeli przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**************************************************
Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2022 r. poz.
835).
**************************************************

Zobacz inne

Prawo