Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038912/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-kzgw@wody.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038912

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00013408

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:00

Po zmianie:
2023-01-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:30

Po zmianie:
2023-01-23 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo