Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sanniki, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038980/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Sanniki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 169

1.5.2.) Miejscowość: Sanniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277 78 10

1.5.8.) Numer faksu: 24 277 78 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed747a84-9635-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed747a84-9635-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed747a84-9635-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „ Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” ( „Formularze do komunikacji”). Pozostałe informacje w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu infolinii platformy 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@sanniki.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miasto i Gmina Sanniki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, tel. 24 277 68 51, e-mail: sekretariat@sanniki.pl,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki jest Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej”.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm. ) Prawo Zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa ul. Bez Nazwy I i przebudowa drogi gminnej- ul. Skrajnej w Sannikach wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.
W ramach projektu budowy drogi gminnej ul. Bez Nazwy I o długości 127,76 mb przewidziano: jezdnię o szerokości 5m, zjazdy i skrzyżowania- z kostki betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm, chodniki obustronne o szerokości 2m, kostka betonowa 6cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu gr.10cm,gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm.
W ramach projektu przebudowy ul. Skrajnej o długości 67,85 mb przewidziano: jezdnię o szerokości 5m, zjazdy i skrzyżowania- z kostki betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm, chodniki obustronne o szerokości 2m, kostka betonowa 6cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu gr.10cm,gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z ul. Bez nazwy I oraz z ul. Skrajnej w Sannikach będzie biegła w tych ulicach. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji poprzez projektowane wpusty deszczowe umieszczone na studniach osadnikowych f500.

Szczegółowy zakres robót zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do swz i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem informacyjnym i pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonać także prace nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego, które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.
Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych.
Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”). Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:
- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego
w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.
Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie
i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych podpisaną umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie ww. zamówienia o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zakres przewidywanych zamówień powtórzonych obejmuje:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60%,
2) Gwarancja na roboty budowlane - 40%,
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium "Gwarancja na roboty budowlane" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę
w formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego –
60 m-cy (wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 60 miesięcy, w takim przypadku do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy).
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
G o - G min
G = ----------------- X 100 pkt = …........... pkt
G max - G min
gdzie: G max - gwarancja maksymalna (60 m-cy)
G min - gwarancja minimalna (36 m-cy)
G o - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)
P = C x 60%+ G x40%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja na roboty budowlane”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Budowa ul. Bez Nazwy II i przebudowa dróg gminnych: ul. Żabiej, ul. Jaśminowej i ul. Bankowej w Sannikach wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.
W ramach projektu budowy ul. Bez Nazwy II o długości 206,51 mb przewidziano: jezdnię o szerokości 5m, zjazdy i skrzyżowania- z kostki betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm, chodniki obustronne o szerokości 2m ( ul. Bez Nazwy I) , chodnik jednostronny o szerokości 2m (ulica bez nazwy II) kostka betonowa 6cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu gr.10cm,gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm.
W ramach projektu przebudowy dróg gminnych o długości: ul. Żabia-198,27 mb, ul. Jaśminowa-273,49 mb, ul. Bankowa 273,7 2mb przewidziano: jezdnię o szerokości 5m, zjazdy i skrzyżowania- z kostki betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm, chodniki obustronne o szerokości 2m, kostka betonowa 6cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm, podbudowa z destruktu betonowego lub chudego betonu gr.10cm,gr.20 cm, warstwa odsączająca gr.25 cm.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z budowanej drogi oraz
z przebudowywanych ulic będzie biegła w tych ulicach. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji poprzez projektowane wpusty deszczowe umieszczone na studniach osadnikowych f500.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż w 2018r. w ramach zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym- I etap" na ulicy Żabiej, ul. Jaśminowej oraz ul. Bankowej,
(w miejscach zaznaczonych na załączonych szkicach – inwentaryzacja powykonawcza utwardzenia drogi ul. Żabiej, Ul. jaśminowej, ul. Bankowej) wykonano następujące roboty budowlane:
1. Usunięcie istniejących warstw gruntu poprzez korytowanie – głębokość 40cm.
2. Profilowanie podłoża gruntowego.
3. Ułożenie warstwy odsączającej z piasku - grubości warstwy 25cm.
4. Ułożenie podbudowy z destruktu betonowego, frakcji 0-64mm - grubości warstwy 15cm.
5. Ułożenie nawierzchni tłuczniowej z tłucznia łamanego, frakcji 0-32mm układanego rozkładarką, zagęszczanego mechanicznie poprzez wałowanie - grubości warstwy 5cm.
Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania materiału z wykonanej podbudowy do realizacji niniejszego zamówienia publicznego (rozbiórka warstwy podbudowy, zeskładowanie na placu budowy i ponowne ułożenie ) – roboty należy wykonać
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w 2020 r. została przebudowana ul. Zachodnia wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej (w tym skrzyżowanie z ul. Jaśminową i ul. Bankową).

Szczegółowy zakres robót zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do swz i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem informacyjnym i pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonać także prace nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego, które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.
Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych.
Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”). Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:
- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego
w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.
Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie
i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych podpisaną umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie ww. zamówienia o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zakres przewidywanych zamówień powtórzonych obejmuje:

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60%,
2) Gwarancja na roboty budowlane - 40%,
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium "Gwarancja na roboty budowlane" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę
w formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego –
60 m-cy (wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 60 miesięcy, w takim przypadku do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy).
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
G o - G min
G = ----------------- X 100 pkt = …........... pkt
G max - G min
gdzie: G max - gwarancja maksymalna (60 m-cy)
G min - gwarancja minimalna (36 m-cy)
G o - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)
P = C x 60%+ G x40%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja na roboty budowlane”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "Gwarancja na roboty budowlane"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (w przypadku oferty składanej na część I zamówienia )
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto ( w przypadku oferty składanej na część II zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.850.000,00 zł brutto lub 2 roboty o łącznej wartości nie mniejszej 1.850.000,00 zł brutto, w tym 1 robotę o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto ( w przypadku oferty składanej na obie części)
oraz
b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 400 mb
(w przypadku oferty składanej na część I zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o deszczowej o długości nie mniejszej niż 100 mb ( w przypadku oferty składanej na część II zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500 mb lub 2 roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o łącznej długości nie mniejszej 500 mb w tym 1 robotę budowlaną dot. kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 400mb ( w przypadku oferty składanej na obie części).

2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w pkt 4 spełnia co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, iż wykonawca wykonał co najmniej:
c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (w przypadku oferty składanej na część I zamówienia )
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto ( w przypadku oferty składanej na część II zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.850.000,00 zł brutto lub 2 roboty o łącznej wartości nie mniejszej 1.850.000,00 zł brutto, w tym 1 robotę o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto ( w przypadku oferty składanej na obie części)
oraz
d) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 400 mb
(w przypadku oferty składanej na część I zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o deszczowej o długości nie mniejszej niż 100 mb (w przypadku oferty składanej na część II zamówienia)
lub
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500 mb lub 2 roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji kanalizacji deszczowej o łącznej długości nie mniejszej 500 mb w tym 1 robotę budowlaną dot. kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 400mb ( w przypadku oferty składanej na obie części)
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub z innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio
z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia – Załącznik Nr 4. /jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy- zał. nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępniej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz
ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zobacz inne

Prawo