Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polanica-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039072/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA POLANICA-ZDRÓJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem w ilości 1014 szt. (...).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: (+48-74) 868-06-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039072

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00039071

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

3) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w pierwotnym kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano -montażowej, publikowane przez Secocenbud dla województwa dolnośląskiego,
4) całkowita wartość umowy w przypadku określonym w pkt 1 może być zmieniona o maksymalnie 10 (dziesięć) % w stosunku do wartości określonej w § 10 ust. 1.
5) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 4;
6) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się wszystkich powyższych warunków.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w pozostałych przypadkach wymienionych w art. 455 p.z.p. pod warunkiem ziszczenia się przesłanek tam wskazanych.

Zobacz inne

Prawo