Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039073/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@bm.bytom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039073

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00021248

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 09:00

Po zmianie:
2023-01-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 09:15

Po zmianie:
2023-01-24 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-22

Zobacz inne

Prawo