Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świlcza, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039090/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport uczestników zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport uczestników zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc0a133-96a8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038358/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Transport tj.dowóz/odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach i uczestników zajęć Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie pn.: Transport tj. dowóz/odwóz uczestników projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, inne dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób
przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2 ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w pkt. 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail). Adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (email): gops.swilcza@intertele.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty(w tym pełnomocnictwa,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , inne dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i
ustawie):1) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się
na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. Ofertę wraz z
załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2)
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub
wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę
sporządza się,pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;4) w celu złożenia oferty
należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”; 6)do oferty należy dołączyć
dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę; 7) oferta może być złożona tylko do upływu
terminu składania ofert; 8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty; 9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
lub poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza; 2) we wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem
referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (email):
gops.swilcza@intertele.pl; 4) za datę przekazania
oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż wskazanych w pkt 1 przyjmuje
się datę ich przekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza168, tel. (17)
85 60 338, fax (17) 85 60 338, e-mail: gops.swilcza@intertele.pl - inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jak
wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl;- Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 1) Transport tj. dowóz/odwóz uczestników projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach; 2) Dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy, numer referencyjny: GOPS.26.1.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych
osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie
przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;– prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;- w przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;-
Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;-
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,wymagało by niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie:
Skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; ***
Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Transport tj. dowóz/odwóz uczestników projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:
1) Załącznik nr 4a do SWZ – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1,
2) Załącznik nr 3a do SWZ – Wzór umowy dla części 1;
Zamówienie pn.: Transport tj. dowóz/odwóz uczestników projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:
3) Załącznik nr 4b do SWZ – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2,
4) Załącznik nr 3b do SWZ – Wzór umowy dla części 2;
Zamówienie pn.: Dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy finansowane jest ze środków własnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dotyczy części 1 i 2:
Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.
Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu
musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w
skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na którym/ch ciążyć będzie obowiązek realizacji części
zamówienia objętej obowiązkiem posiadania wyżej wskazanej koncesji.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej na dzień podpisania umowy zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy oraz
warunki ich wprowadzenia zostały określone w §8 i §9 projektów umów stanowiących załączniki nr 3a do SWZ (dotyczy
części 1) i nr 3b do SWZ (dotyczy części 2).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6.2) ogłoszenia: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pomocą poczty
elektronicznej,na wskazany w pkt 2.2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. z
2020
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia 2020 r.
ws
prawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415); 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 3.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej na dzień podpisania umowy zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu (dotyczy części 1 i 2): 4) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201); 5) dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych); 6) wykaz sprzętu tj. dokument/dokumenty potwierdzające dysponowaniem minimum 1 dopuszczonym do ruchu
pojazdem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Termin wykonana zamówienia:
Część 1: 10,5 miesiąca, jednak nie wcześniej niż od 15 lutego 2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2023 r.;
Część 2: do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 r.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7
ust. 1 tejże ustawy. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział VIII pkt. 4 SWZ.
8. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
dokumentów.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zobacz inne

Prawo