Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039315/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasta Radomia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7962817529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b77bc011-963f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715637

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje w przedmiocie zawierają § 9 i § 13 SWZ.
Adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715637

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania w przedmiocie określają §9 i § 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w § 20 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia określone w § 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: In.III.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska przyszkolnego o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie boiska, odwodnienie boiska, piłkochwyty) przy Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala przy ul. Grzecznarowskiego 2 w Radomiu, jako II etap inwestycji dot. budowy boisk sportowych przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2 (boisko wielofunkcyjne zostało zrealizowane w ramach I etapu).
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty ziemne polegające na częściowym usunięciu istniejących nasypów ziemnych i skarp.
2) budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 3192,0 m2. Wymiary pola do gry - 38,0x70,0 m, wymiary boiska ze strefami bocznymi – 42,0 x 76,0 m. Krawędzie boiska z obrzeży betonowych. Minimalne parametry trawy syntetycznej – wg karty produktu. Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu ( w kolorze szarym lub odcieniach zieleni). Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR.
3) wykonanie drenażu odwadniającego teren boiska z odprowadzeniem do skrzynek rozsączających o objętości 4,80 m3,
4) wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska ośmioma naświetlaczami LED o mocy 375 W każdy oraz oświetlenie nocne realizowane przez pięć projektorów o mocy 48Xled o mocy 63 W.
5) wykonanie instalacji monitoringu dla potrzeb boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego wykonanego w I etapie - montaż 4 kamer z okablowaniem i włączeniem w istniejący system monitoringu szkoły.
6) wykonanie piłkochwytów wysokości 6 i 5 m z siatki polietylenowej wysokiej wytrzymałości o parametrach wg projektu oraz montaż bramek -2szt.
7) rozbiórka istniejących schodów betonowych zlokalizowanych w skarpie przylegającej do boiska.
8) zagospodarowanie terenu wokół boiska, w tym : wykonanie chodników z kostki brukowej, wyprofilowanie i wyplantowanie skarp i nasypów, montaż ławek (9szt.) i koszy na śmieci (4 szt.), montaż dwóch wiat stadionowych na 12 miejsc każda, obsianie trawą terenów zieleni przylegających do boiska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w § 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 200.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 200.000,00 złotych.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:
a) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni każdego boiska min. 1800 m2.
b) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit. a) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
2) Dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w ppkt 1, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dokument wymagany w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w § 7 pkt 1 ppkt 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga załączenia do oferty n/w przedmiotowych środków dowodowych:
- karty produktu, sporządzonej na załączonym do SWZ wzorze, potwierdzającej, iż oferowana nawierzchnia spełnia wymagania określone w SWZ,
- karty technicznej producenta oferowanej nawierzchni,
- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej,
- atest PZH lub równoważny dla oferowanego granulatu EPDM,
- atest PZH lub równoważny dla oferowanego piasku kwarcowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży któregokolwiek z wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający może również żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z treścią § 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych. Szczegółowe wymagania zawiera § 11 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania w przedmiocie określa § 8 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 12 Projektu Umowy (zał. do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715637

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega także Wykonawca, w odniesieniu do którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo