Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Psary, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039388/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

URZĄD GMINY W PSARACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą " – w formule zaprojektuj i wykonaj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.4.2.) Miejscowość: Psary

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 322944921

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039388

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526337

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł/PLN.
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.01.2023 r. o godzinie 12:00.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
4. Forma wnoszenia wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział Psary, o numerze:
44 843800010000025720160003.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium - na przetarg o nazwie: „Budowa drogi gminnej
w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą " – w formule zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy ZP.271.45.2022.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej.
Uwaga nr 4:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga nr 5:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXXII SWZ.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł/PLN.
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.01.2023 r. o godzinie 12:00.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
4. Forma wnoszenia wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział Psary, o numerze:
44 843800010000025720160003.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium - na przetarg o nazwie: „Budowa drogi gminnej
w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą " – w formule zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy ZP.271.45.2022.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej.
Uwaga nr 4:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga nr 5:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXXII SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 12:00

Po zmianie:
2023-01-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 12:30

Po zmianie:
2023-01-27 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-18

Po zmianie:
2023-02-25

Zobacz inne

Prawo