Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuczno, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039915/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ ,,Leśna Ustroń" w Tucznie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa prania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ ,,Leśna Ustroń" w Tucznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331299439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 5

1.5.2.) Miejscowość: Tuczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-640

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 259-30-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniazoltuczno@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoriumtuczno.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa prania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e489f78-970b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038302/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pranie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e489f78-970b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: htts;//ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a4db872-6a3c-11ed-abdb-a69c1593877c

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów opisane są w "Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia". Korespondencja będzie się odbywać przy użyciu portalu e-Zamówienia oraz ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: htts;//ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a4db872-6a3c-11ed-abdb-a69c1593877c

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i stosowanymi przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i stosowanymi przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa prania w okresie od 06 lutego 2023 roku
do 05 lutego 2024roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-06 do 2024-02-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi poprzez porównanie ich do najkorzystniejszej w każdym z kryteriów i zsumowaniu uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość cyklu prania

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalna ilość odbiorów tygodniowo, nie więcej niż trzy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wyrażające
się posiadaniem wpisu do jednego z rejestrów działalności gospodarczej.
2. Nie podleganie wykluczeniu z powodów określonych w art. 108 ustawy pzp.
3. Nie zaleganie z płatnościami podatkami i opłatami.
4. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej pełną realizację niniejszego zamówienia.
5. Posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC.
6. Posiadanie bądź dysponowanie środkami transportu, którymi realizowane będzie transport z oraz do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.
7. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE), od osób wymienionych w materiałach złożonej
przez nas oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawców odpisów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt. 1 i 2.
b) Zamawiający może wystąpić od wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2006 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1076 i 1086, a zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przedmiotowych środków dowodowych § 2 ust. 1 pkt 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https;//ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a4db872-6a3c-11ed-abdb-a69c1593877c

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo