Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piła, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039954/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych w pasach dróg gminnych i wojewódzkich w Pile w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych w pasach dróg gminnych i wojewódzkich w Pile w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b98b3a7-9709-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025488/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych w pasach dróg gminnych i wojewódzkich oraz na cmentarzu komunalnym w Pile w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452)
Zgodnie z art. 61 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu
oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac
konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.
Zamawiający prowadzi postępowanie za pośrednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet
Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.
Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy
załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB o rozszerzeniu txt, rtf, pdf,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10,
64-920 Piła, NIP: 764-22-11-127 (dalej: ZDiZ), reprezentowany przez Dyrektora (dalej: ADO).
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do
IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące
realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464), dalej PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty
upoważnione przez ADO w tym podmioty przetwarzające z którymi ADO zawarł umowę powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
zamawiający przechowuje protokół
postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie ADO przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ADO przez Panią/Pana w związku z prowadzonym postępowaniem,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.322.4.23.PZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2023 r.
Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
1. Prace związane między innymi z usunięciem drzew oraz transportem całości drewna w miejsce wskazane przez
zamawiającego, redukcją koron drzew, usuwaniem gałęzi suchych, nadłamanych oraz wiszących, usuwaniem odrostów
wokół szyi korzeniowej drzew oraz na pniu drzewa, frezowaniem pniaków po drzewach, pielęgnacją drzew.
2. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i technologią robót.
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub
zdrowiu osób trzecich, powstałych podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w
związku z wykonywaniem usługi.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni należyte wykonanie robót, czyli
jakość i terminowość wykonania usługi.
6. Wykonawca posiada sprzęt specjalistyczny warunkujący wykonanie zleconych zadań.
7. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na:
- pracach związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
- pracach z zakresu chirurgii i pielęgnacji drzew.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały
określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
8. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o
elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Za spełnienie warunku uznaje się także
posiadanie pojazdu do nadzoru w terenie nad prowadzeniem prac, który spełnia wymagania ww. ustawy.
9. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca
w trakcie realizacji powyższego zadania musi znajdować się w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO),
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779).
10. Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania posiadać będzie polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy na
min. 100 tys. zł. potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodnie z §8 Zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zasad
gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów zieleni stanowiących własność Gminy Piła, w sytuacji kiedy drewno
będzie przekazywane do podopiecznych MOPS z miejsca wycinki, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przygotować
na potrzeby zamawiającego protokół z pozyskania i przekazania drewna. Zamawiający wskaże odbiorcę drewna (imię,
nazwisko, adres), a Wykonawca przygotuje i dowiezie partię drewna w ilości ok. 2,6m3 w kawałkach nie większych niż
0,5mb pod wskazany adres. Protokoły podpisane przez wszystkie strony będą dołączane przez Wykonawcę pod kosztorysy
powykonawcze przekazywane Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
W związku z powyższym Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do wypełnienia formularza audytowego
oraz do podpisania umowy powierzenia danych osobowych (załącznik nr 3 do zamówienia ..U wraz z załącznikiem nr 1 do
umowy powierzenia danych).
12. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.
13. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 112 ustawy Pzp.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie na wartość minimum 150 000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zadania na terenie pasów drogowych dróg publicznych z podaniem ich
przedmiotu wartości, daty i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Potencjał sprzętowo-osobowy wymagany od Wykonawcy:
- dysponowanie min. 1 podnośnikiem koszowym,
- posiadanie min. 1 koparko – ładowarkę,
- dysponowanie min. 2 pojazdami o ładowności min. 4 ton,
- zatrudnianie minimum 2 pilarzy w tym jednego posiadającego ukończony kurs z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew
ukończony w okresie ostatnich 5 lat,
- zatrudnianie min. 2 osób przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym,
- nadzór nad wykonywaniem prac, z ramienia wykonawcy, będzie prowadziła osoba o wykształceniu minimum średnim o
kierunku ogrodniczym lub leśnym,
- wykonawca dysponujący pracownikiem posiadającym świadectwo ukończenia kursu z zakresu chirurgii drzew oraz
uprawnienia do prac alpinistycznych przy pielęgnacji drzew

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów
świadczących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.
2. Wypełniony załącznik nr 2.1 w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp
1. Wykaz usług - załącznik nr 8 wraz z załączeniem dowodów (referencje, protokoły odbioru)
2. Wykaz sprzętu/narzędzi - załącznik nr 10
3. Wykaz osób - załącznik nr 9
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp (jeżeli dotyczy) –– załącznik nr 4
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
5. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.
6. Wypełniony załącznik nr 2.1 -- w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(jeżeli dotyczy)
7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub
gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
Pzp.
2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7.1. i 7.2 do SWZ będący integralną częścią oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub
gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
Pzp.
2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7.1. i 7.2 do SWZ będący integralną częścią
oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo