Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00040459/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/2/2023 - Usługa zaprojektowania, wdrożenia, świadczenia serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu informatycznego dla Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Instytutu „CZMP”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471610127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rzgowska 281/289

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 271 17 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iczmp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/2/2023 - Usługa zaprojektowania, wdrożenia, świadczenia serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu informatycznego dla Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Instytutu „CZMP”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05f97c69-9572-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Poczta elektroniczna: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl - w zakresie określonym w SWZ oraz Platforma: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Platforma zakupowa: Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Poczta elektroniczna:
Pliki o wielkości do 15 MB. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ . Oferta, inne oświadczenia i dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa zaprojektowania, wdrożenia, świadczenia serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu informatycznego dla Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Instytutu „CZMP”

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej.
2a. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności
techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 2 usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego integrację z HIS o łącznej wartości brutto minimum 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie.
Przez dwie usługi rozumie się usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.
2b. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności
techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem wdrożeniowym – co najmniej pięcioma osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, spełniającymi wszystkie następujące wymagania:
- Kierownikiem projektu, który pełnił funkcję kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat. Zna metodykę Prince2 lub równoważną tj. zna metodykę zgodnie z wytycznymi normy ISO IEC 17024 lub równoważnej, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem;
- co najmniej dwoma Programistami,
a. posiadającymi doświadczenie w pracy programistycznej, w co najmniej jednym projekcie w sektorze ochrony zdrowia oraz znającymi metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem,
b. posiadającymi znajomość technologii i doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych,
c. posiadającymi umiejętności niezbędne do wytworzenia kompletnej aplikacji (full-stack),
d. co najmniej jedna osoba posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych;
- Testerem, który pełnił funkcję testera w co najmniej jednym projekcie w sektorze ochrony zdrowia oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem;
- Analitykiem, który:
a. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem;
b. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia;
c. pełnił funkcję analityka w co najmniej jednym projekcie w sektorze ochrony zdrowia, posiada znajomość elementów semantyki (w tym klasyfikacji: ICD-9, ICD-10, ICD-11, sprawozdawczości NFZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (liczone wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
- Informacje dot. ewentualnego udostępnienia zasobów, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz walut obcych zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – przez mocodawcę lub notariusza.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w szczególności:
1. wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
4. zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
a. zmiany danych organizacyjnych i kontaktowych;
b. zmiany terminu realizacji usługi, w tym terminów realizacji poszczególnych etapów;
c. zmianę zakresu prac objętych umową (Przedmiotu Umowy), w szczególności w wypadku spełnienia jednego z następujących warunków:
- gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez którąkolwiek ze Stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1;
- utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
- zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
d. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
e. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
f. zmiany adresu siedziby firmy i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
g. zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
h. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający stosuje ponadto art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, ze zm.).
3. Na potwierdzenie braku zaistnienia powyżej określonych podstaw wykluczenia Wykonawca przedstawia aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo