Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świnoujście, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00040712/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Komenda Portu Wojennego Świnoujście

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu z podziałem na części (trzy).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811143594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Steyera 28

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 261 24 25 81, 261 24 23 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu z podziałem na części (trzy).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70273455-9718-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracownikó wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpws

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpws

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w Rozdziale V SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/KPW/SŁ. ZDR./2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu: Część nr 1 – usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska z jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym Komendy Portu Wojennego Świnoujście - rejon Świnoujście (badania laboratoryjne i obrazowe).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu:Część nr 2 – usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska z jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym Komendy Portu Wojennego Świnoujście – rejon Świnoujście/Dziwnów (medyczne usługi specjalistyczne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz jednostek będących na ich zaopatrzeniu: Część nr 3 – usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska z jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym Komendy Portu Wojennego Świnoujście – rejon Dziwnów (badania laboratoryjne i obrazowe).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( jeżeli dotyczy), brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Podstawą wprowadzenia zmiany będzie pisemny wniosek wystosowany przez którąkolwiek ze Stron.
W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 wartość netto umowy Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto umowy zostanie wyliczona w uwzględnieniem stawki podatku VAT, wynikającej ze zmienionych przepisów.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy podyktowanych zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku zmiany danych identyfikujących Strony (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
Strony dopuszczają możliwość zmiany maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku uzasadnionej zmiany (wzrost lub obniżenie) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.
W sytuacji wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek:
1) Wykonawcy – w sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
2) Zamawiającego – w sytuacji obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 zainteresowana Strona jest zobowiązana przedłożyć kalkulację porównawczą w odniesieniu do cen wskazanych w ofercie Wykonawcy i cen po waloryzacji oraz stosowne dokumenty, uzasadniające rzeczywisty wzrost lub obniżenie kosztów realizacji umowy, np. faktury, rachunki lub inne dokumenty uzasadniające wniosek.
Zainteresowana strona może zostać wezwana przez drugą stronę do uzupełnienia dokumentów lub do złożenia stosownych wyjaśnień.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, termin o którym mowa w ust. 10 może ulec wydłużeniu.
Każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku uwzględnienia wniosku, zmiana maksymalnej wartości umowy nastąpi w wyniku waloryzacji cen jednostkowych, określonych w „Formularzu cenowym”.
Ustala się, że waloryzacja cen jednostkowych, o której mowa w ust. 7 nastąpi w oparciu o ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w Biuletynie Statystycznym GUS) wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane za miesiąc poprzedzający datę wpływu wniosku – w odniesieniu do cen z grudnia 2022 r., uzyskane z Biuletynu Statystycznego GUS opublikowanego na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl.
Waloryzacja, o której mowa w ust. 7 jest dopuszczalna wyłącznie w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenie pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę,
2) upływ co najmniej 5 (pięciu) miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy,
3) zmiana wskaźnika wyniesie co najmniej 5 (pięć) punktów procentowych.
Zmiana maksymalnej wartości umowy wymaga formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania aneksu. Aneks powinien zostać podpisany w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
Ustala się, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia) w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 20 % pierwotnej wartości umowy.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów w zakresie dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpws

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Zobacz inne

Prawo