Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Uchanie, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00040927/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA UCHANIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uchaniach wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA UCHANIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368842

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.4.2.) Miejscowość: Uchanie

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-510

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 846577266

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uchanie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040927

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00039598

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Uchaniach wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych”

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uchaniach wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych”

Zobacz inne

Prawo