Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Górzyca, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00041099/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Park Narodowy "Ujście Warty"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Słońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Park Narodowy "Ujście Warty"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081005974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chyrzyno 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Słońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89b98c9f-9697-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036824/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Słońsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Wykonawcami pod poniższym linkiem:
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/
katalog-spraw/profil-urzedu/parkuw lub
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl,
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdz. VII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:
a) Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja” lub za pośrednictwem epuap pod poniższym linkiem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/parkuw
b) Wykonawca, który zamierza przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem epuap musi posiadać konto ePUAP.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę lub na epuap.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Parku Narodowego „Ujście Warty”;
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
e) Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z korzystaniem Platformy przez Wykonawcę, zostały przedstawione na stronie Platformy w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w nawiązaniu do art.4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami art.5 RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakłada obowiązki prawne na Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Słońsku”
3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności udzielania zamówień w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
4. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli Zamawiający będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.222.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń należących do Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’ znajdujących się w Słońsku
przy ul. 3 lutego 90.
Powierzchnia podlegająca sprzątaniu wynosi 1 431 m² i dot. codziennego sprzątania jak i okresowego sprzątania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena oferty (C) - 100 %

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 100 %)
Cena oferty badanej

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub wykonuje – w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na sprzątaniu co najmniej pomieszczeń w budynku/budynkach, oraz spełniała poniższe warunki:
a) usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 9 miesięcy*,
b) usługa obejmowała sprzątanie łącznej powierzchni w budynku/budynkach nie mniejszej niż 700 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych
w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz wstępne potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. V SWZ sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ przy czym oświadczenie to składają odrębnie i. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformie (pod adresem https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postęp. - w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr.przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz.narodowego - podlegają także: 1)Wykonawcy wymienieni w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006
z dn.18.05.2006r. dot. środków ogranicz. w zw. z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy(Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,z późn. zm.) i rozporz.Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. w sprawie środków ogranicz.w odniesieniu do działań podważaj. integralność teryt., suwerenność i niezależ.Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o
szczeg.rozwiązaniach w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., na podst. dec. Ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 2)Wykonawcy, których beneficjentem rzeczyw. w rozumieniu ustawy z dn.1.03.2018 r. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz finansów. terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn.18.05.2006 r. dot. środków ogranicz. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn. 17.05.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważ. integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażaj.(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., lub będący takim beneficjentem rzeczywist.od dn.24.02.2022r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podst. decyzji ws. wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod.; 3) Wykonawcy, których jednostką dominuj. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn. 18.05.2006r. dot. środków ogranicz.. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważających integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę,o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod., lub będący taką jednostką
dominującą od dn. 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod. 2. W/w wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności. 3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie w/w przesłanek Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 4.Osoba lub podmiot podleg. wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zam. publ. lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ., podlegają karze pienięż. Karę pieniężną, nakłada Prezes UZP, w drodze decyzji, w wys. do 20 000 000 zł

Zobacz inne

Prawo