Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lipie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00041429/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Lipie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska

1.5.2.) Miejscowość: Lipie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343188032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0453ac63-9725-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040018/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1435&x=1&y=3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Sposób komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów elektronicznych.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zp.lipie.pl oraz w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Systemu pocztą elektroniczną na adres email: przetargi@lipie.pl z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP.
2) Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na Systemie e-ZP, https://e-zp.lipie.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
4) Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux;
d) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
14) Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
b) podpis zaufany;
c) podpis osobisty;
d) dopuszczalne formaty danych, w szczególności: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .zip, .xml (zalecany .pdf);
15) W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
16) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
17) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej przy użyciu dostępnych mechanizmów i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18) Ofertę należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.
20) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu „Pomoc”.
21) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać złożenia oraz wycofania oferty.
22) Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty, oświadczenia z pkt 17.1.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomość” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.
23) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez system ich odebrania. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie wiadomości/ oferty po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
24) Przed wysłaniem oferty/wniosku, wiadomości Wykonawca musi zapisać pozycję (przycisk „Zapisz”). W przypadku gdy: oferta, wniosek, wiadomość nie zostaną zapisane przycisk "Wyślij" pozostaje nieaktywny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne w rozdziale XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE
na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie”, w tym:
Etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Zimnowoda – etap II, obejmująca
następujące prace budowlane:
• sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o długości: 590,50m;
w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1200mm;
• przyłącza kanalizacyjne PCV160mm: 29 sztuk o długości: 202,50 m,
• rurociąg tłoczny PE o śr. 90 mm od P3 do studni rozprężnej o długości: 627,00 m;
• przepompownia ścieków P3;
• odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.
Ze względu na zróżnicowany teren objęty projektem pod względem wysokościowym oraz miejsce włączenia do istniejącej
kanalizacji sanitarnej transport ścieków odbywać się będzie poprzez projektowaną przepompownie ścieków P3.
Z terenu objętego projektem, ścieki bytowo – gospodarcze docelowo będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni
ścieków za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi
powiatowej.
Uzbrojenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja
deszczowa, kabel energetyczny i kabel telefoniczny. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy
kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy
prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. Teren w obrębie którego będą
wykonywane prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego drogi, pobocza, rowy, płoty, itp. Przed przystąpieniem do prac
wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych
użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.
W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownie ścieków. System
powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Lipie. Wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących
przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny i
realizacji robót.
Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zimnowoda – etap III, obejmująca
następujące prace budowlane:
• sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o długości: 426,50m;
w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1200mm;
• przyłącza kanalizacyjne PCV160mm: 11 sztuk o długości: 56,50 m,
• rurociąg tłoczny PE o śr. 90 mm od przepompowni ścieków do studni rozprężnej o długości: 423,50 m;
• przepompownia ścieków – 1 kpl;
• odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.
Ze względu na zróżnicowany teren objęty projektem pod względem wysokościowym oraz miejsce włączenia do istniejącej
kanalizacji sanitarnej transport ścieków odbywać się będzie poprzez projektowaną przepompownie ścieków.
Z terenu objętego projektem, ścieki bytowo – gospodarcze docelowo będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni
ścieków za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi
gminnej.
Uzbrojenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: sieć wodociągowa wraz z przyłączami, rów
melioracyjny, linie energetyczne n.n napowietrzne i kablowe, linie teletechniczne kablowe. Przed przystąpieniem do robót
ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w
pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. Teren w obrębie którego będą wykonywane prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego drogi, pobocza, rowy,
płoty, itp. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień,
podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i
przestrzegania tychże warunków.
W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownię ścieków. System
powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Lipie. Wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących
przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny i
realizacji robót.
Etap III: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę wodociągu z rur AC na rury
PE wraz z przekładką przyłączy wodociągowych w miejscowości Zimnowoda, na odcinku od punktu oznaczonego w
projekcie 17a do HN19. Z zastosowaniem metody przewiertu zostanie wykonana nowa sieć wodociągowa o długości 848,50
m z rur PE o śr. 110 mm. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rur PE SDR 11 o śr. 40 mm z zabudową zasuw
domowych w ilości 15 szt. Łączna długość nowych przyłączy do wykonania w zakresie pasa drogowego wyniesie L= 74,00
m ( w tym 12 szt przyłączy metodą przewiertu w rurze osłonowej). Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczyć
inwestorowi węzły wodomierzowe (zawór przelotowy ocynkowany o śr. 32 mm, wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm z
możliwością zdalnego odczytu, zawór przelotowy kulowy o śr. 25 mm, zawór antyskażeniowy typ EA 251 o śr. 25 mm,
redukcje ocynk. 1” x ¾” oraz 5/4” x ¾”, nypel ocynk. 1”, kolano PE40 GZ, półśrubunki wodomierza) w ilości 15 kpl oraz rurę
PE SDR 11 o śr. 40 mm przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 238,50 m. Na wykonanym odcinku
wodociągu zostanie zabudowana zasuwa sieciowa oraz 6 szt hydrantów nadziemnych o śr. 80 mm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt
7 ustawy stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz 40
wbudowane materiały i
zamontowane urządzenia (G)
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2
ustawy:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie
uznawał wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł, lub dla walut
obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg. średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego
przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wykonawcy wykazują łącznie -
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 117 ust. 1
ustawy.
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej 1 (jedną )robotę budowlaną polegającą budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie kanalizacji sanitarnej o
długości nie mniejszej niż 1 km wraz z montażem/budową 1 przepompowni ścieków;
b) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie
wodociągu o długości nie mniejszej niż 400 mb.
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował):
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1646).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenie funkcji osób wymienionych powyżej pod warunkiem posiadania uprawnień i
doświadczenia wymaganych dla każdego z nich.
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 12. W przypadku gdy
podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”,
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
12.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
12.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12.1.
niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z
nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12.1.
niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.
12.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.3.
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty (Załącznik Nr 6 do SWZ).
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia.
6. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określnymi w ustawie z
dnia 19 ;lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
7. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani, operatorzy sprzętu,
kierowcy bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót zatrudnienia byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
8. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
9. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki
cywilnej).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3.6. Przedmiotowe środki dowodowe:
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegóły przedstawione w rozdziale XVI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje w rozdziale XVI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Pierwsza transza ze środków własnych Zamawiającego w formie zaliczki w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczne poprzez system e-ZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Zobacz inne

Prawo