Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szamotuły, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00041760/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301298601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkszamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkszamotuly.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e28fbc6-972a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e28fbc6-972a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@zgkszamotuly.pl . (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się
przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz
zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetargi@zgkszamotuly.pl . (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych - tankowanie pojazdów „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. przez stację paliw Wykonawcy w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej.
2) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w roku 2023:
Część I Olej napędowy – ilość 125 000 litrów
Część II Benzyna bezołowiowa 11 000 litrów
3) Zamawiający może nie wykorzystać 25% ilości zamawianego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 wskazanych w ppkt 2)
1. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco:
1) Zamawiający sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz samochodów do których tankowane będzie paliwo.
2) Upoważnione osoby przez zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania wydanego paliwa na karcie wydania lub w inny, zaproponowany przez Wykonawcę, równoważny sposób.
3) Realizacja zamówień na sukcesywne dostawy paliw do pojazdów służbowych Zamawiającego odbywać się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliwa, do zbiorników sprzętu silnikowego i kanistrów, na stacjach benzynowych (stacji benzynowej) należących do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy.
4) Tankowanie paliwa do kanistrów będzie odbywać się na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego.
5) Wykonawca zapewni paliwa płynne będące przedmiotem niniejszego postępowania, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09. 12. 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ. U. z 2008, Nr 221, poz. 1441z póź. zm.).
6) Wykonawca zapewni najbliższą stację paliw:
a. znajdującą się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Oddziału Komunalnego Zamawiającego ul. Chrobrego 17 b Szamotuły oraz
b. czynną przez 7 dni tygodniu i przez 24 godziny na dobę.
7) Paliwo może być pobierane do pojazdów spoza wykazu, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału VIII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385),
b) w zakresie zdolności technicznej – dysponowanie co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w ten sposób, aby dojazd i powrót do stacji benzynowej Wykonawcy z siedziby Zamawiającego tj.: Szamotuły, ul. Wojska Polskiego łącznie nie przekraczał 10 km (liczone najkrótszą droga publiczną). Wykonawca zapewni możliwość tankowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

4. Wykonawca wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej zrealizowane lub realizowane, w tym każda o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej – posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385),

b) w zakresie zdolności technicznej – dysponowanie co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w ten sposób, aby dojazd i powrót do stacji benzynowej Wykonawcy z siedziby Zamawiającego tj.: Szamotuły, ul. Wojska Polskiego łącznie nie przekraczał 10 km (liczone najkrótszą droga publiczną). Wykonawca zapewni możliwość tankowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

c) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

d) Wykonawca wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej zrealizowane lub realizowane, w tym każda o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – Załącznik 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

5.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa zawiera, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

5.4. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy oraz warunki zmiany zawiera Część III SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-27

Zobacz inne

Prawo