Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siedlce, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042231/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis pogwarancyjny aparatury diagnostyczno-terapeutycznej Zakładu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii w okresie 1 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141944750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@szpital.siedlce.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis pogwarancyjny aparatury diagnostyczno-terapeutycznej Zakładu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii w okresie 1 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5daaf870-9710-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników
Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”,
która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane
z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu
przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego
Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i
podpisu. Szczegóły zawiera Rozdział IX. SWZ:Sposób komunikacji z Wykonawcami, wyjaśnienia treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce;
 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@szpital.siedlce.pl, tel. 25 64 03 404.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. Serwis pogwarancyjny aparatury diagnostyczno – terapeutycznej Zakąłdu Medycyny Nuklearnej Siedlceckiego Centrum onkologii w okresie 1 roku. / FZP.2810.02.2023
 podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO, ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp
 ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP. 2810.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny aparatury diagnostyczno-terapeutycznej Zakładu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii w okresie 1 roku.
Serwis pogwarancyjny objętym niniejszym postępowaniem dot. następujących urządzeń produkcji Siemens Healthineers AG:
a) Symbia Intevo 6 nr seryjny 2296;
b) BIOGRAPH m CT-S64 4R nr seryjny 60013
* Zamawiający wymaga regularnych przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń.
* Interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu (Wykonawca posiada aktualną dokumentację techniczną sprzętu objętego swerwisem pogwaaraancyjnym (kody dostępu do oprogramowania pochodzące od wytwórcy potwierdzone umowę licencyjną lub oświadczeniem producenta, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, instrukcje serwisowe, procedury, zakres czynności itp.), narzędzia niezbędne do wykonania usługi)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 108 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A) Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. (Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
B) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegające na posiadaniu:
- w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:
• będzie dysponował na czas realizacji zadania co najmniej jednym inżynierem serwisowym wykonującym usługę, komunikującym się w języku polskim, który posiada aktualne potwierdzone certyfikatem szkolenie u wytwórcy sprzętu medycznego lub inną jednostkę szkolącą realizującą program szkoleniowy w zakresie serwisowania – teoretycznie i praktycznie zgodny z procedurami producenta - na potwierdzenie wymagany dokument
• Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
• Do serwisu aparatury emitującej promieniowanie jonizujące uprawnienia zgodnie z zakresem działania nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki- na potwierdzenie wymagany dokument.
• będzie dysponował na czas realizacji zadania aktualnym, legalnym oprogramowaniem serwisowym, w tym kodami serwisowymi do zainstalowania na urządzeniu pochodzącymi od wytwórcy sprzętu potwierdzone umową licencyjną lub oświadczeniem producenta
• będzie dysponował na czas realizacji zadania zestawem narzędzi zalecanych przez producenta sprzętu pozwalających na wykonanie usługi.
• Wykonawca posiada uprawnienia, bądź umowę na podwykonawstwo w zakresie transportu i przechowywania źródeł promieniotwórczych- na potwierdzenie wymagany dokument.
• Wykonawca posiada akredytację PCA lub umowę z podwykonawcą w zakresie posiadania uprawnienia do pomiarów zgodnie z ustwa Prawo Atomowe. - na potwierdzenie wymagany dokument.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Wykonawca zagraniczny dołącza dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII lit. A niniejszej SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w ofercie wskazują jaką część zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
A. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca składa:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. (Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu) – Załącznik Nr 5.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Dokumenty wymagane w pkt VI. Pn.: Warunki udziału w postępowaniu
B. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2. Formularz asortymentowo-cenowy – ząłacznik nr 2
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 7.
Zamawiający wymaga złożenia ww. dokumentów, oświadczeń wraz z ofertą.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga złożenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII lit. A niniejszej SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w ofercie wskazują jaką część zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Poza regulacjami zawartymi w umowie zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Pzp, w szczególności Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmian teleadresowych Stron umowy. Powyższa zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy, a jedynie pisemnej informacji i akceptacji drugiej strony umowy.
4. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości cen brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wskazanej w ust. 1 Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1. Zaistnienie okoliczności zmiany wysokości stawki podatku VAT i stawek celnych nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie stawki jednocześnie z pierwszą fakturą doręczoną po zmianie stawki.
6. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony przewidują zmianę cen zgodnie z poniższymi zasadami:
1) wyliczenie zmiany cen odbywać się będzie w oparciu o procentowy półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze – ostatnio opublikowane przed złożeniem przez stronę wniosku o waloryzację cen, zwany wskaźnikiem GUS, w stosunku do poprzedzającego go półrocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług,
2) w przypadku, gdy wskaźnik GUS za dowolne półrocze (kalendarzowe) przypadające po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (data wskazana w nagłówku) i poprzedzające złożenie wniosku zmieni się, w stosunku do poprzedniego półrocza, o poziom przekraczający 5% (w przypadku spadku cen dodatkowo - jedynie wówczas, gdy występuje deflacja) strona jest uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany cen, przy czym wniosek może dotyczyć bieżącej zmiany - wniosek spóźniony, za półrocza minione, pozostawia się bez rozpoznania,
3) wniosek o zmianę cen można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku miał wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać składając wraz z wnioskiem analizę wyliczeń oraz dowody, w tym dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia zmiany cen. Wnioskodawca zobowiązany jest, w szczególności, do:
- określenia procentowego udziału zmian cen poszczególnych w stosunku do cen aktualnych (procentowy wskaźnik zmiany),
- przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wnioskowanych wskaźników zmiany cen i wyliczenie wnioskowanej sumy zmiany cen – wartości zamówienia pozostałej do realizacji w oparciu o wnioskowaną zmianę,
- wykazania, że zmiana cen materiałów lub kosztów wynosi co najmniej równowartość zastosowanego wskaźnika poprzez załączenie dowodów na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i kosztów nie jest mniejsza niż przyjęty wskaźnik zmiany cen.
4) Zmiana wynagrodzenia wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów może być zastosowana na podstawie wniosku strony nie częściej niż raz na pół roku kalendarzowego (po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Więcej zapisów dot. zmiany umowy zawierają projektowe postanowienia umowy- załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie art. 455 Ustawy Pzp. oraz na warunkach
szczegółowo określonych we Wzorze umowy.
Zmiana umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnego aneksu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeśli spowodowane to będzie odpowiedziami na pytania.

Zobacz inne

Prawo