Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Garwolin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042249/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO GARWOLIN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umgarwolin.bip.e-zeto.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e03e6652-9735-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041543/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w mieście Garwolin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
dostępnej pod adresem https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w
Instrukcji dla wykonawcy pod adresem:https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie; ttps://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony ttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w
postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);
- wywóz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km;
- wykonanie drenażu, w tym: wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0m wykonywane na odkład, ułożenie geowłókniny drenarsko- separujących z włókien ciągłych, złoża filtracyjne wykonywane ręcznie - kruszywo płukane o frakcji 8-16mm (obsypanie drenażu odwadniającego), ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 160 mm (rury z gotową otuliną), dostawa wraz z montażem trójników włączenia rur drenażowych do kanału zbiorczego, dostawa wraz z montażem studni rewizyjnej o śr. 1200 mm z osadnikiem 0,5m - gotowy zestaw, dostawa wraz z montażem studni rewizyjnej o śr. 1200 mm z osadnikiem 1,0m i pompą zatapialną typ AP50.50.08.1.V 0,8kW (gotowy zestaw), dostawa wraz z montażem studzienki rewizyjnej fi600- rozprężna, włączenie (wykonanego odwodnienia w istniejącą studzienkę /wymiana istniejącej kinety/);
- wykonanie podbudowy, w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;
- wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 60mm (+/- 5%) wraz z liniami według projektu (kolor trawy zielony) wraz z zasypką z piasku kwarcowego i EPDM;
- dostawę i montaż bramki aluminiowej do piłki nożnej wraz z siatką całoroczną (łącznie 2 bramki);
- dostawę i montaż kompletu chorągiewek;
- dostawę i montaż piłkochwytów o wysokości 6,0m w tulejach (siatka z PP/b o grubości 4mm i oczku 50mm);
- posadowienie obrzeży betonowych wokół boiska (wykonanie rowków pod obrzeża, posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową);
- utwardzenie terenu w tym: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączające z piasku, posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- wymianę istniejących opraw oświetlenia boiska na oprawy LED, na istniejących słupach oświetleniowych (do wyceny należy przyjąć wielkości z przedmiaru).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość sztucznej trawy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gęstość sztucznej trawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga by na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca wykazał, że:
4.1) w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej powierzchni co najmniej 600 m2 w zakres której wchodziło m.in. wykonanie podbudowy oraz ułożenie/wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
4.2) dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia:
• jedną osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie innych /wcześniej obowiązujących/ przepisów w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 8;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór stanowi załącznik nr 6;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 7;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj.:
na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych:
A) Dla trawy syntetycznej:
a) Zaświadczenie niezależnego instytutu/laboratorium, że produkt w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu) lub zaświadczenie niezależnego instytutu/laboratorium potwierdzające, iż oferowana trawa jest produktem neutralnym dla klimatu zgodnie z norma ISO 14067:2019-02.
b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy
EN 71-3:2019-7 Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
c) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
d) Świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej.
B) Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :
a) Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą EN-71- 3:2019: Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli.
b) Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
c) Świadectwo higieny (atest PZH) dla wypełnienia granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny.
na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych:
A) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna - jeśli jest wymagana + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
B) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna — jeśli jest wymagana + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN- EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
C) Raport z badań testu Lisport na min. 100 000 cykli wykonany zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych — narażenie trawy na oddziaływania” dla włókna oferowanej trawy syntetycznej lub raport z badań testu Lisport XL na min. 10 000 cykli wykonany zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015j dla włókna oferowanej trawy syntetycznej. Testy winny być przeprowadzone przez akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdzać, że włókno oferowanej trawy syntetycznej nie wykazuje oznak istotnych uszkodzeń, a po wyszczotkowaniu większość włókien znajduje się w pozycji pionowej.
D) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny).
E) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga, aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Zasady oraz formy wniesienia wadium określa swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest z Budżetu Województwa Mazowieckiego
2) Dokumenty jakie należy złożyć wraz z Ofertą wskazano w SWZ: w rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania oferty
3) Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy określone zostały w SWZ

Zobacz inne

Prawo