Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wierzchosławice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042262/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wierzchosławice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-122

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 631-90-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wierzchoslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f69194-9664-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038035/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3f69194-9664-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczta elektroniczna (nie dotyczy składania ofert): zp@wierzchoslawice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (tj. Formularzem ofertowym oraz Zestawieniem cenowym).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), z tym że maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dalej "KRI", z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki (pliki z danymi mogą również zostać skompresowane za pomocą programu do kompresji plików, jednakże Zamawiający musi mieć możliwość rozpakowania plików za pomocą programów określonych ww. Rozporządzeniu).

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w ppkt 7 (i przekazuje się jako załącznik) , lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@wierzchoslawice.pl. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.

10. Dokumenty zamówienia będą dostępne również pod adresem (po wybraniu odpowiedniego postępowania): https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,418139,2023.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRGDOŚ.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I:
a) Droga gminna K202483 Bobrowniki Małe obok Domu Ludowego 0+197-0+425 dz. nr 470/10:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość drogi: 228,00 m
szerokość jezdni: 3,00 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Odcinek I km 0+197-0+367. Wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. Wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 15 cm. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Uzupełnieniu poboczy o szerokości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm.
2. Odcinek II km 0+367-0+425 będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 50 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 8 cm, oraz obsypaniu krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.
3. Wykonaniu regulacji zaworów wodnych i regulacji wysokości studni rewizyjnej.

b) Droga gminna K202492 Rudka za rowem Rudeckim dz. nr 339; 345/4; 330/24;318/3 w km 0+000-0+258:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 258,00 m
szerokość jezdni: 3,20 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 50 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m², mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 8 cm, oraz obsypaniu krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.

c) Droga dz. nr 181 w miejscowości Komorów w km 0+000-0+087:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 87,00 m
szerokość jezdni: 2,50 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m², wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
2. Mechanicznym ścięciu zawyżonych poboczy wraz z wywozem urobku, uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego grubości 8 cm.

d) Droga dz. nr 322 w miejscowości Komorów 0+000-0+091:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 91,00 m
szerokość jezdni: 2,70 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Rozebraniu podbudowy betonowej grubości 12 cm z wywozem gruzu.
2. Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m², wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego grubości 8 cm.

e) Droga dz. nr 289 w miejscowości Komorów w km 0+000-0+180:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 180 m
szerokość jezdni: 2,60 m
szerokość poboczy: 0,20 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni w km 0+000-0+006 i 0+110-0+180 poprzez wykonanie koryta na głębokość 66 cm, i powierzchni 254 m², profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4 z betonu asfaltowego, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Ścięciu zawyżonych poboczy z odwozem urobku, uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 20 cm i grubości 8 cm.

f) Droga dz. nr 448 w miejscowości Gosławice w km 0+000-0+078:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 78,00 m
szerokość jezdni: 3,00m
szerokość poboczy: 0,4 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. Wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm. Uzupełnieniu poboczy o szerokości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm. Wykonanie obsypki przy krawędzi pobocza z ziemi zakupionej i dowiezionej.

g) Droga dz. nr 424 w miejscowości Gosławice w km 0+000-0+062:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 62,00 m
szerokość jezdni: 3,00 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. Wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm. Uzupełnieniu poboczy o szerokości 40 cm z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm. Wykonanie obsypki przy krawędzi pobocza z ziemi zakupionej i dowiezionej.

h) Droga gminna K202519 Ostrów od Pana Witos do Pana Stawarz dz. nr 332;333;334;335 w km 0+000-0+170:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 170,00 m
szerokość jezdni: 3,00 m
szerokość poboczy: 0,4 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 54 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm, oraz obsypaniu krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.

i) Droga gminna K202515 Ostrów - do wału dz. nr 235/2 w km 0+000-0+375:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 375,00 m
szerokość jezdni: 3,10 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Lokalnym frezowaniu nawierzchni grubości 8 cm, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego średnio 100 kg/m² w km od 0+100-0+375, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Ścięciu zawyżonych poboczy z wywozem urobku, uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm.

j) Droga dz. nr 17/2; 17/3;17/4 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka w km 0+000-0+221:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 221,00 m
szerokość jezdni: 2,80 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na
I. Odcinek I km 0+000-0+125. Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio100 kg/m², wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Uzupełnieniu poboczy o szerokości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm.
II. Odcinek II km 0+125-0+221 będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 50 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio100 kg/m², oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 8 cm, oraz obsypaniu krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta. Wykonaniu regulacji zaworów wodnych.

k) Droga dz. nr 107/1; 107/5;17/4 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka w km 0+098-0+136:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 38,00 m
szerokość jezdni: 4,00 m
szerokość poboczy: 0,50 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Rozebraniu płyt drogowych żelbetowych i odwiezieniu do 3 km.
2. Wymianie konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń tj. rozebraniu istniejącej konstrukcji na głębokość 50 cm z odwozem urobku na odległość do 3 km i wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża.
3. Wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm i górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm
4. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 6 cm.
5. Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm o szerokości 50 cm obustronnie.

Pozostałe informacje zawarte są w Dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. Udostępnione przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
-Cof – cena podana w ofercie
-waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
-OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
-waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Droga gminna K202506 Wierzchosławice - Dębowska dz. nr 956/1 w km 0+000-0+970:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 970,00 m
szerokość jezdni: 3,20 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Usunięciu korzeni w wykonywanym korycie, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 50 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm, oraz obsypaniu krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.

b) Droga gminna K202503 Wierzchosławice-Dwudniaki-Błonie dz. nr 582/79 odcinek I w km 0+000 - 0+461,60 odcinek II (sięgacz) w km 0+186 (km 0+000 - 0+143), odcinek III (sięgacz) w km 0+315 ( 0+000 - 0+041) w miejscowości Wierzchosławice:
I. Odcinek I:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość odcinek I - 462 m;
szerokość jezdni od 3,10-3,70 m
szerokość poboczy 0,75 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 64 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 8 cm oraz plantowanie powierzchni skarp i nasypów.
4. Przepust- rozebranie istniejącego przepustu, wykonanie ław żwirowej i betonowej pod części przelotowe przepustu, ułożenie rur PP Sn8 średnicy 30 cm, obsypanie rur piaskiem, wykonaniu otuliny z betonu rur, umocnieniu betonem wlotu i wylotu przepustu ,wykonanie nasypu z ziemi i formowanie nasypu.
II. Odcinek II:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość odcinek II: – 143 m
szerokość jezdni: od 3,10 m
szerokość poboczy: 0,75 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 64 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 8 cm oraz plantowanie powierzchni skarp i nasypów.
III. Odcinek III:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość odcinek III: – 41 m
szerokość jezdni: od 3,10 m
szerokość poboczy: 0,75 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 64 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 8 cm oraz plantowanie powierzchni skarp i nasypów.

c) Droga działki nr 582/77; 582/78;582/81;582/82;582/79 km 0+000 - 0+105; Droga działka nr 582/77 km 0+000 - 0+110 w miejscowości Wierzchosławice:
I. Odcinek I:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 105 m
szerokość jezdni: 3,20 m
pobocza: 0,30 m obustronne
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 64 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 8 cm oraz plantowanie powierzchni skarp i nasypów.
II. Odcinek II:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 110 m
szerokość jezdni: 3,00m
pobocza: 0,30 m obustronne
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 64 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 8 cm oraz plantowanie powierzchni skarp i nasypów.

Pozostałe informacje zawarte są w Dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. Udostępnione przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
-Cof – cena podana w ofercie
-waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
-OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
-waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Droga gminna K202542 Łętowice-Żwirownia nr dz. 1106/3 w km 0+000-0+190:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 190,00 m
szerokość jezdni: 3,40 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 68 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm, wykonaniu obsypki krawędzi pobocza ziemia z wykonanego koryta.

b) Droga gminna nr K202543 Łętowice-Las dz. nr 1167/3 w km 0+000-0+272:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 272 m
szerokość jezdni: 3,40 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 68 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm, wykonaniu obsypki krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.

c) Droga gminna K202550 Mikołajowice-Łazy dz. nr 473/1 w km 0+533-0+700:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 167,00 m
szerokość jezdni: 2,60 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 55 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm.

d) Droga dz. nr 869/2; 520/1; 519/4; 473/1 w miejscowości Mikołajowice w km 0+023-0+044:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 21 m
szerokość jezdni: od 3,00-7,00m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 55 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm.
2. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm.
3. Uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm.
4. Przepust- rozebranie istniejącego przepustu, wykonanie ław żwirowej i betonowej pod części przelotowe przepustu, ułożenie rur żelbetowych średnicy 100 cm, obsypanie rur piaskiem, wykonanie ścianek czołowych żelbetowych wraz z ławą, umocnienie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie z przepustu płytami typu „Jumbo”, plantowanie skarp i obsianie trawa, zamontowanie barier drogowych stalowych.

e) Droga gminna dz. nr 519/4 w miejscowości Mikołajowice w km 0+000-0+023:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 23,00 m
szerokość jezdni: 3,00 m
szerokość poboczy: 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Lokalnym frezowaniu nawierzchni grubości 5 cm, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm.
2. Uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego grubości 8 cm.

f) Droga gminna K202547 Sieciechowice dz. nr 104 w km 0+000-0+284:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość 284,00 m
szerokość jezdni 0+000-0+130 3,30 m
0+130-0+284 3,10 m
szerokość poboczy 0,40 m obustronnie
- Modernizacja drogi będzie polegać na
1. Odcinek I km 0+000-0+130 Lokalnym frezowaniu nawierzchni asfaltowej z odwozem do 1 km oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² , wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Ścięciu zawyżonych poboczy odwozem urobku, uzupełnieniu poboczy o szerokości 40 cm z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm, demontażem progu. zwalniającego i ponownym zamontowaniu, regulacji studni rewizyjnej.
2. Odcinek II km 0+130-0+284 będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie koryta na głębokość 50 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża a następnie wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² , a następnie wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm. Ścięciu zawyżonych poboczy z odwozem urobku, uzupełnieniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 40 cm i grubości 8 cm.

g) Droga dz. nr 504 w miejscowości Bogumiłowice w km 0+000-0+096:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość 96 m
szerokość jezdni od 6,10 do 13,60 m
- Modernizacja drogi będzie polegać na:
• frezowaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki,
• rozebraniu nawierzchni chodników, krawężników i obrzeży, rozebraniu studzienek ściekowych oraz przykanalików z wywozem gruzu.
• wykonaniu wykopów pod konstrukcje chodnika i wzmocnienia nawierzchni,
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych pod chodnik i pod wzmocnienie nawierzchni,
• ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
• wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
• wykonaniu studzienek ściekowych oraz przykanalika z rur PCV,
• regulacji wysokości zaworów wodociągowych,
• mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsja asfaltową
• wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
• wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego,
• wykonaniu humusowania skarp z obsianiem trawą.

h) Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bogumiłowice dz. nr 704:
- Charakterystyczne parametry drogi:
długość: 170 m
szerokość jezdni: 2,8 m
szerokość poboczy: 0,30 m obustronnie
- Remont i modernizacja drogi będzie polegać na:
1. Wymianie konstrukcji jezdni na powierzchni 457 m². W tym celu należy rozebrać istniejącą konstrukcję na głębokość 54 cm, a następnie wykonać dolną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie wykonać górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Powierzchnię warstwy asfaltowej 150 m² należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową. Na powierzchni 516 m² wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
2. Wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm. na powierzchni 499 m².
3. Wykonać obustronne pobocza z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 30 cm i grubości 6 cm na długości 170 m oraz obsypać krawędzie poboczy ziemią z wykonanego koryta w ilości 10 m³

Pozostałe informacje zawarte są w Dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. Udostępnione przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
-Cof – cena podana w ofercie
-waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
-OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
-waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000 zł na każdą część zamówienia na jaką składa ofertę. Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w zależności od złożonej przez siebie oferty, tj. jeżeli Wykonawca złoży ofertę na jedną część zamówienia – 250 000 zł, na dwie części – 500 000 zł, na 3 części 750 000 zł – bez względu na to w ilu częściach zamówienia oferta wykonawcy będzie najkorzystniejsza (Jest to związane ze złożonym przy ofercie Oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
b) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto (przy czym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą polegać na kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy również spółek cywilnych).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 442 ust. 1, 3, 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie udzielona zaliczka w kwocie 5% ceny zawartej w ofercie.

3. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

5. Szczegółowe zagadnienia dotyczące udzielenia przez Zamawiającego zaliczki uregulowane są w projektowanych postanowieniach umownych (PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w tej sekcji (do 4000) podaje się jedynie skrócony opis zmian umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU), które stanowią zał. nr 3 do SWZ.

1) Zmiany wynagrodzenia Wykon. określonego w umowie, które może ulec zmianie:
a) zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności wykonania prac zamiennych zgodnie z PPU, robót dodatkowych zgodnie z Pzp oraz zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
b) zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach i w sposób określony w PPU.
2) Zmiany terminu, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych-maksymalnie o liczbę dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:
a) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, wysokie lub niskie temperatury),
b) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, wystąpienia pandemii,
c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
e) niemożności realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
f) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
g) wystąpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,
h) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu,
i) zmiany przepisów prawa, wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy,
j) konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
k) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
3) Sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jedynie w następstwie:
a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,
d) zmian technologicznych–o ile są one korzystne dla Zamaw. i pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami wymienionymi w PPU,
e) dopuszcza się zmianę terminu wystawienia faktury końcowej, na prośbę Zamaw., w przypadku odebrania robót budowlanych wszystkim Wykon., którym zostało udzielone zamówienie publiczne na podstawie tego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Zobacz inne

Prawo