Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042339/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewaluacja efektów wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w POPW 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017181095

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pańska 81/83

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-834

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@parp.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042339

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00519296

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 11:00

Po zmianie:
2023-01-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 11:15

Po zmianie:
2023-01-25 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-23

Zobacz inne

Prawo