Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042407/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie projektu i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń dla Państwowego Instytutu Geologicznego –Państwowego Instytut Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332133

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rakowiecka 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-975

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.zych@pgi.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgi.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Badawczy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Geologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042407

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00012022

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
W celu zapoznania się z warunkami lokalowymi, budynkiem, stanem technicznym instalacji, wielkością przewidywanych prac oraz w celu umożliwienia wykonania sprawdzeń, analiz oraz obmiarów przewidzianych prac dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia, odbędzie się wizja lokalna z Wykonawcami:
1. w dniu 11.01.2023 r., w godzinach 09.00-12.00, na terenie Oddział Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach ul. Zgoda 21; 25-378 Kielce (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony);
2. w dniu 12.01.2023 r., w godzinach 09.00-12.00, na terenie PIG-PIB, ul. Rakowiecka 4 (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony);
3. w dniu 13.01.2023 r., w godzinach 09.00-12.00, na terenie Oddziału Karpackiego PIG-PIB
w Krakowie, ul. Skrzatów 1; 31-560 Kraków (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku
recepcji/ochrony).
Aby wziąć udział w wizji/wizjach, o których mowa w powyższych podpunktach należy przesłać imienne zgłoszenie na platformie zakupowej, zgodnie ze sposobem komunikacji wskazanym w pkt 12 SWZ, co najmniej przed terminem planowanej wizji, celem wystawienia stosownych zgód na wejście na teren obiektu.
Informacje z wizji lokalnych (zawierające zgłoszone na wizjach pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródła zapytania) zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.
Uwaga: Koszt udziału w spotkaniu/spotkaniach ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia
Wykonawcom transportu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, w których będą się odbywać spotkania.

Oferty Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 18 ustawy
Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835).

Po zmianie:
W celu zapoznania się z warunkami lokalowymi, budynkiem, stanem technicznym instalacji, wielkością przewidywanych prac oraz w celu umożliwienia wykonania sprawdzeń, analiz oraz obmiarów przewidzianych prac dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia, odbędzie się wizja lokalna z Wykonawcami:

4.5.1 w dniu 24.01.2023 r., o godzinie 09.00 na terenie Oddział Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach ul. Zgoda 21; 25-378 Kielce (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony);
4.5.2 w dniu 20.01.2023 r., o godzinie 09.00 na terenie PIG-PIB, ul. Rakowiecka 4 (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony);
4.5.3 w dniu 23.01.2023 r., w godzinach 09.00 na terenie Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie, ul. Skrzatów 1; 31-560 Kraków (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony).

Aby wziąć udział w wizji/wizjach, o których mowa w powyższych podpunktach należy przesłać imienne zgłoszenie na platformie zakupowej, zgodnie ze sposobem komunikacji wskazanym w pkt 12 SWZ, co najmniej przed terminem planowanej wizji, celem wystawienia stosownych zgód na wejście na teren obiektu.
Informacje z wizji lokalnych (zawierające zgłoszone na wizjach pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródła zapytania) zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.
Uwaga: Koszt udziału w spotkaniu/spotkaniach ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia
Wykonawcom transportu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, w których będą się odbywać spotkania.

Oferty Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 18 ustawy
Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:00

Po zmianie:
2023-01-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:05

Po zmianie:
2023-01-31 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-03-01

Zobacz inne

Prawo