Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00043778/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Kancelaria Senatu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Senatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001393800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 694 90 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@senat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Senatu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kancelaria Senatu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25220a8d-8cf4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25220a8d-8cf4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.1. formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia, zwanej dalej „platformą”, w zakładce formularze do komunikacji. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
1.2. poczty elektronicznej. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z adresu i na adres: zamówienia@senat.gov.pl
2. Do korzystania z formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie przez wykonawcę na platformie tzw. konta uproszczonego.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy są określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl, oraz zamieszczone są na tej stronie w zakładce centrum pomocy.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Link do postępowania oraz ID postępowania zostały wskazane w pkt 1.2 i 1.3 SWZ. Postępowanie można wyszukać również na stronie głównej platformy (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).
8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx., .odt. – określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9. Inne niż określone w pkt 8 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w pkt 8, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pkt 1.
10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
11. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, zamawiający informuje:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Kancelaria Senatu,
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
tel. 22 694 90 33,
e-mail: bpko@senat.gov.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu:
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
tel. 22 694 94 44,
e-mail: iodo@senat.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego, przysługuje:
8.1 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
8.3. prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
10. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu, zwanych dalej „usługami” lub „usługą”, polegających m.in. na: przygotowywaniu potraw oraz napojów wraz z ich dostawą, obsłudze kelnerskiej i serwisie, dostarczaniu odpowiedniej zastawy, szkła, stołów i obrusów, dekoracji florystycznych, jak również na sprzątnięciu po realizacji usługi i wywozie na własny koszt odpadów konsumpcyjnych i produkcyjnych. Usługi będą świadczone podczas różnego rodzaju spotkań organizowanych przez Kancelarię Senatu.
2. Usługi będą świadczone na terenie Kancelarii Senatu oraz w innych miejscach wskazanych przez zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
3. Usługi będą świadczone w formie „bufetowej” albo w formie „zasiadanej”.
4. Świadczenie usług będzie się odbywało sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego. Spotkania mogą być jednodniowe albo wielodniowe. Każdorazowo zamawiający będzie informował (e-mailem) wykonawcę o miejscu świadczenia usługi, o terminie i liczbie osób uczestniczących
w spotkaniu, na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed realizacją zamawianej usługi. W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z wykonawcą – termin ten może ulec skróceniu.
5. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia w zakresie zasad higieny i bezpieczeństwa oraz do śledzenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia odnośnie do higieny i bezpieczeństwa, jak również poleceń zamawiającego w związku z zapobieganiem i ochroną przed zakażeniem.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „opz”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
7. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu dotychczas obowiązującej umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania albo po wyczerpaniu kwoty brutto umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Różnorodność menu „M”

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stołów "A"

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
1.1.1. wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej 4 zlecenia usług, o których mowa w pkt 3.1 SWZ, o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każde, w tym co najmniej 2 wykonane lub wykonywane na rzecz: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przypadku, gdy wykonawca realizuje umowę długoterminową zamawiający uzna każde zlecenie wykonane w ramach tej umowy o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uznaje usługę opisaną w pkt 3.1 SWZ.
Zamawiający nie uzna za spełniające warunek, o którym mowa wyżej, usług w zakresie przygotowywania i dostarczania wyżywienia całodziennego, ciągłych i powtarzających się, tj. świadczonych na rzecz placówek objętych systemem oświaty, żłobków, placówek medycznych, zakładów pracy, bufetów, stołówek, jak również usług świadczonych w lokalu wykonawcy.
1.1.2. wykaże następujące osoby posiadające aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:
1.1.2.1. co najmniej trzech kelnerów (władających językiem angielskim na poziomie komunikatywnym), posiadających doświadczenie w obsłudze co najmniej pięciu spotkań z udziałem gości wysokiej rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
1.1.2.2. co najmniej jednego szefa kuchni posiadającego doświadczenie w pełnieniu funkcji szefa kuchni przy obsłudze co najmniej pięciu spotkań z udziałem gości wysokiej rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
1.1.2.3. co najmniej jedną osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji szefa sali (władającą językiem angielskim na poziomie zaawansowanym), posiadającą doświadczenie w kierowaniu zespołem kelnerów przy obsłudze co najmniej pięciu spotkań z udziałem gości wysokiej rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Przez gości wysokiej rangi zamawiający rozumie m.in.: głowy państw, przedstawicieli rządów państw, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, w tym instytucji UE i innych międzynarodowych, osoby zajmujące wyższe stanowiska urzędnicze w parlamentach i w urzędach obsługujących organy władzy lub administracji państwowej na szczeblu centralnym;
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi spełnić co najmniej jeden wykonawca.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie wymogu określonego:
– w pkt 1.1.1. – przez jednego z wykonawców;
– w pkt 1.1.2. – przez wykonawców łącznie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych pomiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa i ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga tylko złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
1.1. wykazu zleceń, o których mowa w pkt 5.1.1.1 SWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy usługi w ramach wykazanych zleceń zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
– referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonywanie usługi muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty;
– oświadczenie wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca jest zobowiązany wskazać jej równowartość w PLN wg kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia umowy, na podstawie której usługa była lub jest realizowana;
1.2. wykazu osób, o których mowa w pkt 5.1.1.2 SWZ, posiadających wymagane doświadczenie i kwalifikacje wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
1.3. dokumentu (np. polisy) potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
3.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp); zobowiązanie musi spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp;
3.2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę w postępowaniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Karty dań – załącznik do formularza oferty – wraz z oświadczeniem, że Karta dań jest autorską propozycją wykonawcy (przedmiotowy środek dowodowy).
2. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera:
2.1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ wraz z załącznikiem do formularza oferty – Kartą dań i oświadczeniem wykonawcy;
2.2. kolorowe fotografie wraz z oświadczeniem wykonawcy – jeżeli wykonawca ubiega się o przyznanie punktów, zgodnie z pkt 16.1.3 SWZ;
2.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wyżej wymienione oświadczenie składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo innego właściwego rejestru. W przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio;
2.5. zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
2.6. w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
2.7. w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innych podmiotów – dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 SWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3.2 SWZ.
3. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi wykonawca składający ofertę.
5. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Postanowienia pkt 11.9 SWZ stosuje się odpowiednio.
2. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
4) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
– jeżeli zmiany te mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, może on zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
2. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) propozycję zmiany wynagrodzenia;
2) uzasadnienie zmiany, w tym w szczególności:
a) zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych kosztów wykonania umowy,
b) wskazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy,
c) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia;
3) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu uzasadniają one zmianę wysokości wynagrodzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, Wykonawca może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których wynikają zmiany, do 30. dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić za okres nie wcześniejszy niż od dnia wejścia w życie tych przepisów.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, jeżeli wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie nie niższy niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić za okres nie wcześniejszy niż od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku. Wzrost wynagrodzenia nie może być wyższy od wskaźnika wzrostu cen określonego w zdaniu pierwszym.
5. Inne szczegółowe informacje zawiera za wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia. Zasady i warunki korzystania z platformy są określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu, na jego żądanie, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych wykonawców albo unieważnić postępowanie.
3. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Zobacz inne

Prawo