Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00044946/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 48 57 141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.szuba@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46bc4760-97f1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031986/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Naprawa i konserwacja elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez ZUK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług
Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 9148 57 132 oraz adresem email: iod@zuk.szczecin.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie” prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również m. in. do:
1) oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji prac, określonych przepisami p.poż. i bhp,
3) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia szkód powstałych podczas wykonywania prac,
4) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody, spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
7. Rękojmia i gwarancja:
1) Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac,
2) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac,
3) Warunki gwarancji zostają ustalone w załączniku nr 7 do SWZ,
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
8. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 100 % wartości zamówienia podstawowego.
Zakres usług udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu usług udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

C = C1+ C2 + C3 + C4

C1 = najniższa stawka roboczogodziny netto / stawka roboczogodziny netto w ofercie
ocenianej x 100 pkt x 15 %

C2 = najniższa stawka motogodziny samochodu dostawczego netto / stawka
motogodziny samochodu dostawczego netto w ofercie ocenianej x 100 pkt x 15 %

C3 = najniższa stawka motogodziny zespołu prądotwórczego przewoźnego netto
/ stawka motogodziny zespołu prądotwórczego przewoźnego netto w ofercie
ocenianej x 100 pkt x 15 %

C4 = najniższa stawka motogodziny spawarki elektrycznej netto / stawka
motogodziny spawarki elektrycznej netto w ofercie ocenianej x 100 pkt x 15 %

2) wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnego zlecenia – 40 %

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnego zlecenia, w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki – 40 pkt
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 40,00 zł za każdy dzień zwłoki – 20 pkt
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości mniejszej niż 30,00 zł, wówczas oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 50,00 zł, wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta maksymalna wysokość kary umownej, czyli 50,00 zł.

S = C + K

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) zwiększenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obowiązywania umowy,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian:
A. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają
wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji
do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak
np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników
do ubezpieczeń,
B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany,
o których mowa wyżej, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,
c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
3) Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Udostępnienie zasobów

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowych lub technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, co oznacza, że nie będą miały zastosowania art. 118 -123 ustawy.

II. Sposób i termin składania ofert

Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 27.01.2023 r., do godz. 9.00.

III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.

Zobacz inne

Prawo