Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00045189/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie koncepcji projektowo-kosztorysowej asymilacji terenów niezbędnych pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334726010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie koncepcji projektowo-kosztorysowej asymilacji terenów niezbędnych pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3fcba2e-97e4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokumentacja koncepcyjna asymilacji terenów niezbędnych pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3fcba2e-97e4-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, możliwa jest także z wykorzystaniem poczty
elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@mzd.bielsko.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (1.) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum Pomocy”.
(2.) Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
(3.) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
(4.) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
(5.) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(6.) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
(7.) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”) – jedynie jeden plik. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub inne pliki składane wraz z ofertą. W przypadku, gdy formularz oferty opatrzony jest podpisem generującym oddzielny plik podpisu („xades”), plik podpisu należy przekazać poprzez dodanie go do pola „Załączniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
(8.) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e - Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”.
(9.) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
(10.) Komunikacja w postępowaniu – inna niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane wezwania. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
(11.) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/IZ/1/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji asymilacji terenów niezbędnych pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmujące w szczególności:
- wykonanie koncepcji projektowej przebudowy, w szczególności:
- - wszelkiej istniejącej infrastruktury punktowej, liniowej i kubaturowej, poza teren niezbędny pod przyszłą realizację inwestycji;
- - przebudowy istniejących budowli kolejowych, poza teren niezbędny pod przyszłą realizację inwestycji;
- wykonanie podziału inwestycji na etapy realizacyjne;
- sporządzenie założeń do przetargu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (niezbędnego w późniejszej procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”);
- identyfikacja koniecznych do pozyskania decyzji oraz zezwoleń na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w późniejszej procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”;
- sporządzenie analizy kosztów realizacji inwestycji.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71311230-2 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
(A.) Wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną koncepcję projektową lub dokumentację projektową (w skład której wchodził projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) modernizacji, rewitalizacji, przebudowy, budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu budowlanego w ciągu linii kolejowej.
UWAGI:
1. Pojęcie „modernizacja” – rozumiane jako roboty mające na celu przystosowanie kolejowego obiektu budowlanego do wyższych od dotychczasowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych;
2. Pojęcie „rewitalizacja” – rozumiane jako roboty mające na celu przywrócenie ruchu kolejowego na liniach czy odcinkach linii, na których ten ruch był zawieszony;
3. Pojęcia „przebudowa”, „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie
z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
4. Pojęcie „kolejowy obiekt budowlany” – rozumiany jako stacja kolejowa, linia kolejowa, bocznica kolejowa lub pozostałe budowle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów podlegających zakresowi uprawnień mostowych oraz kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
5. Pojęcie „linia kolejowa” – rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28.03.2003 r.
o transporcie kolejowym;
6. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
7. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
8. W przypadku, gdy usługi były wykonywane przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.
6.2.4.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem branży kolejowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) koncepcji projektowej lub dokumentacji projektowej (w skład której wchodził projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) modernizacji, rewitalizacji, przebudowy, budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu budowlanego w ciągu linii kolejowej.
UWAGI:
1. Pojęcie „modernizacja” – rozumiane jako roboty mające na celu przystosowanie kolejowego obiektu budowlanego do wyższych od dotychczasowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych;
2. Pojęcie „rewitalizacja” – rozumiane jako roboty mające na celu przywrócenie ruchu kolejowego na liniach czy odcinkach linii, na których ten ruch był zawieszony;
3. Pojęcia „przebudowa”, „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie
z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
4. Pojęcie „kolejowy obiekt budowlany” – rozumiany jako stacja kolejowa, linia kolejowa, bocznica kolejowa lub pozostałe budowle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów podlegających zakresowi uprawnień mostowych oraz kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
5. Pojęcie „linia kolejowa” – rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28.03.2003 r.
o transporcie kolejowym;
6. Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 4 do Rozdziału II niniejszej SWZ). Każde z opracowań wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) Wykaz usług (Doświadczenie) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2) Wykaz osób („Potencjał kadrowy”), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W wykazie Wykonawca poda osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia oraz wskaże kwalifikacje i doświadczenie tejże osoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz wykaże dodatkowe zamówienia wykonane przez tę osobę w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego”.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w pkt. 21 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć
wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie,
b) co do nieistotnych postanowień umowy,
c) co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, w szczególności o ile jest to konieczne i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. w zakresie konieczności wykonania ponownych (zmodyfikowanych) opracowań. W celu określenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie ponownych (zmodyfikowanych) opracowań, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do wyliczenia całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Zamawiający zaakceptuje propozycję kalkulacji ceny, jeżeli będzie ona zgodna
z zasadami określonymi powyżej. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z tymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
d) w przypadku przedłużenia się procedury uzyskania materiałów wyjściowych i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań części Dokumentacji, nie wynikających z winy Wykonawcy, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają od Wykonawcy udokumentowania na piśmie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę, lub
e) w przypadkach opisanych w ustawie – prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. c) i d), termin wykonania umowy zostanie wydłużony odpowiednio o liczbę dni odpowiadających liczbie dni roboczych koniecznych na wykonanie ponownych opracowań lub wykonanie zmian w opracowaniach oraz liczbie dni roboczych przedłużenia się procedur uzyskania materiałów wyjściowych i decyzji administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań części Dokumentacji, nie wynikających z winy Wykonawcy. Sobotę strony uważać będą za dzień roboczy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator (ID) postępowania został wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(1.) Zamawiający wymaga, aby zamówienie, zostało zrealizowane w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ).
(2.) Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do 27.01.2023 r., do godziny 11:30:00.

Zobacz inne

Prawo