Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00045367/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa gastronomiczna uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Wydział Rozwoju Kompetencji w Sz-nie oraz Oddział ZUS w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Matejki 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-530

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 459 65 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czp_szczecin@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa gastronomiczna uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Wydział Rozwoju Kompetencji w Sz-nie oraz Oddział ZUS w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c008ab06-97e2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00409055/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa gastronomiczna uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
4. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu tj.: składanie dokumentów i oświadczeń oraz ofert, korespondencja oraz wnioski o wyjaśnienie treści SWZ (zakładka „Pytania do postępowania).
1) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
2) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający opublikuje do wiadomości publicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia tj. posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1 Mb/s
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
d) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1) lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning.

Pozostałe informacje opisane są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • wykonawcy będącego osobą fizyczną, • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; • Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: − listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa, − przez e-mail: ODO@zus.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ pn. „Obsługa gastronomiczną uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji organizowanych przez Wydział Rozwoju Kompetencji w Szczecinie oraz Oddział ZUS w Szczecinie” oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.TPBN.U.1.ZAP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
1) cateringu polegającego na: przygotowaniu posiłków, logistyce, dostawach oraz obsługi posiłków: śniadań, obiadów, kolacji, serwisów kawowych (poczęstunków) - dla uczestników szkoleń, warsztatów (w tym dla uczestników szkoleń współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych).
2) posiłków okolicznościowych realizowanych na zlecenie Zamawiającego – dla: seminariów, narad, spotkań roboczych, konferencji, oraz innych zdarzeń, organizowanych na zlecenie Wydziału Rozwoju Kompetencji w Szczecinie oraz Oddziału ZUS w Szczecinie, w obiektach:
a) budynku Oddziału ZUS przy ul. Matejki 22,
b) budynku Oddziału ZUS przy ul. Citroena 2,
c) oraz sporadycznie w innych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Usługi wskazane w ust. 1 pkt 1) będą świadczone w budynku Oddziału ZUS przy ul. Matejki 22 (główne miejsce świadczenia usług), oraz sporadycznie, na zlecenie Zamawiającego w budynku Oddziału ZUS przy ul. Citroena 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna liczba punktów w kryteriach zostanie obliczona przez zsumowanie punktów w kryteriach K1 i K2.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach K1 i K2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie szefa kuchni

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej

2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą - na stanowisku szefa kuchni, posiadającą: wykształcenie średnie zawodowe albo zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie „kucharz” oraz doświadczenie minimum 4 lata (w pełnych latach) na stanowisku szefa kuchni,
2.4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie usługi cateringowe, przy czym każda z tych usług obejmowała przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz z obsługą kelnerską na co najmniej 50 osób wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający nie dopuszcza sumowania poszczególnych usług cateringowych zrealizowanych jednorazowo na mniejszą liczbę osób niż 50.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniającym oświadczenie na podstawie art. 7.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SWZ.
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych usług (co najmniej dwie usługi), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ, z podaniem danych w nim wymaganych oraz załączeniem dowodów, określających, czy usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V, pkt. 2.4.1. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, załączając do oferty jego pełnomocnictwo,
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające oświadczenie na podstawie art. 7.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
− składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (odrębnie każdy ze wspólników spółki cywilnej, spółki komandytowej itd.). Oświadczenie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa - przez osoby uprawnione). Może to zrobić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – zgodnie z załącznikiem do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa, w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz w następujących przypadkach i na określonych niżej warunkach: 1)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby poszczególnych posiłków, wyszczególnionych § 1 ust. 3 pkt 1) umowy - w ramach cateringu, tj. śniadań, obiadów, kolacji, serwisów kawowych (poczęstunków). W ramach umowy zamawiający gwarantuje zamówienie 10% z liczby posiłków wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, łącznie tj. 990 szt. 2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usług cateringu, w przypadku wyłączenia stałego lub okresowego budynku przy ul. Matejki 22 w Szczecinie i przy ul. Citroena 2 w Szczecinie. Zmiany te mogą być spowodowane siłą wyższą lub zmianami organizacyjnymi Zamawiającego. Zmiany budynków dotyczą zamiennie dwóch wskazanych wyżej lokalizacji tj. w przypadku braku możliwości świadczenia usług w budynku przy ul. Matejki 22 w Szczecinie, usługa może zostać przeniesiona do budynku przy ul. Citroena 2 w Szczecinie. 3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny produktów, półproduktów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem kosztów osobowych. 4.Strony umowy ustalają następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia będzie półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny b) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia po zakończeniu pierwszego półrocza, po publikacji wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2023 r. Wniosek powinien zawierać nowe ceny jednostkowe posiłków (netto i brutto), nie większe niż wynika to z wskaźnika z lit. a). c) Zamawiający dokona sprawdzenia kalkulacji wykonawcy, a jeżeli nie będzie do niej uwag, to poinformuje o sposobie przygotowania kalkulacji wzrostu wynagrodzenia umownego, w zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego: czy zwiększy się wartość umowna wskazana w § 4 ust. 1 umowy (przez przeliczenie nowych cen i liczby posiłków wskazanych w §1 ust. 3 pkt 1) umowy), czy wartość wskazana w § 4 ust. 1 umowy pozostanie bez zmian, a ulegnie zmniejszeniu liczba posiłków wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy. d)Wynagrodzenie Wykonawcy ulega waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła publikacja wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych; e) Waloryzację należy wyliczyć w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym, za posiłki, przy czym waloryzacja obejmuje wyłącznie koszty pozaosobowe. Przyjmuje się, że udział kosztów pozaosobowych w cenie jednostkowej netto posiłku wynosi 85%, a więc 15% ceny jednostkowej netto nie podlega waloryzacji. Waloryzacja nie obejmuje posiłków okolicznościowych, gdyż są one realizowane według aktualnych cen, według zapotrzebowania Zamawiającego. Sposób wyliczenia waloryzacji ceny jednostkowej znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy.

W związku z ograniczeniem znaków w ogłoszeniu, pozostałe szczegóły znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

Zobacz inne

Prawo