Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00045749/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Muzeum Narodowe w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowa urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego w Bibliotece Książąt Czartoryskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowa urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego w Bibliotece Książąt Czartoryskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4da9258f-97e1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa on-line Marketplanet dostępna pod adresem https://mnk.ezamawiajacy.pl - dalej zwana „Platformą

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://mnk.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja konta na Platformie następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
3. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet tel. (22) 576-87-90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
6. Zgodnie z art. 67 Pzp określa się wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zgodnie z art. 67 Pzp określa się informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl).
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie - adres e-mail: iod@mnk.pl .
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: EP-ZP-271-03/23 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
• a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-03/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego w Bibliotece Książąt Czartoryskich, zwanego dalej „SUG-Gazowe”.
2. Konieczność wyposażenia budynku Biblioteki Książąt Czartoryskich w SUG-Gazowe wynika z Postanowienia MKW PSP, który zatwierdził swoim "Postanowieniem" rozwiązania zamienne wskazane w Ekspertyzie Technicznej sporządzonej dla obiektu w tym min. system gaszenia gazem. Ww. "Postanowienie" wskazuje jako konieczne do zabezpieczenia z wykorzystaniem SUG-Gazowego:
a) strefy pożarowe magazynów zbiorów bibliotecznych;
b) strefy pożarowe serwerowni.
3. Wykonawca przedstawi m.in. kompletny projekt techniczny - wykonawczy w 3 kopiach zawierający:
1) opis techniczny;
2) obliczenia ilości środka gaśniczego, powierzchni otworów dekomresyjnych, obliczeń hydraulicznych przepływu środka;
3) rzuty: instalacji hydraulicznej, automatyki, schemat aksonometryczny całej instalacji.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) sporządzi dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) w oparciu wytyczne, o których mowa w art. 103 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
2) Sporządzenie projektu technicznego - wykonawczego urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego ;
3) sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich;
4) Wprowadzenie zmian wynikających z projektu urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego we wszystkich projektach, przedmiarach i kosztorysach branżowych autorstwa firmy MARCIN FURTAK PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11, ul. Grochowska, nr 6b, 31-521 Kraków - autora dokumentacji zasadniczej - w sposób powodujący spójności całej dokumentacji;
5) Uzyska wymagane opinie, ekspertyzy, sprawdzenia, uzgodnienia, zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, NIMOZ, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i inne branżowe;
6) będzie brał udział w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
7) Zapewni nadzór autorski autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm). w czasie realizacji robót budowlanych opartych o przygotowany przez Wykonawcę projekt
8) W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:
a) przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót,
b) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
2) załączniku nr 2a do SWZ: Rzuty budynków

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-01-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył dwa kryteria oceny i wyboru ofert:
• Cena (C) 60%
• Doświadczanie Projektanta (D) 40%

Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + D gdzie:
- P – łączna liczba punktów
- C – liczba punktów w kryterium „Cena”;
- D – liczba punktów w kryterium Doświadczanie Projektanta”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczanie Projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (wykonał i zakończył) co najmniej jedno zamówienie na usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego. Wykazane usługi mogą stanowić element większego zakresu zamówienia.
UWAGA:
- Przez opracowanie dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpożarowego - Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 tj. zrealizował co najmniej 1 zamówienie w zakresie jak określił Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień art. 117 ust. 3 Pzp z którego wynika, że podmiot posiadający doświadczenie musi zrealizować te usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższy podział w zakresie realizacji zamówienia musi wynikać z oświadczenia, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp.
- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ ;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 1) SWZ (załącznik nr 3 do SWZ) – w przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego z nich;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
3) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ)
4) dowód wniesienia wadium w postaci:
- dokumentu gwarancyjnego lub poręczania wystawionego zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XIV SWZ;
- kopi przelewu bankowego - dokument zalecany do złożenia, nie jest wymagany bezwzględnie przez Zamawiającego
5) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 4 lit. a-c) SWZ:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
UWAGA! Zobowiązanie i oświadczenia podmiotu trzeciego muszą być podpisane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, z zastrzeżeniem rozdziału XI ust. 6 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 z dopiskiem "Wadium-nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Narodowe w Krakowie
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej -zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy oddzielnie składają oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy. Zmiany mogą dotyczyć, terminu realizacji, wynagrodzenia, przedmiotu umowy osób realizujących, podwykonawców, zmian o charakterze podmiotowym, zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia. Szczegółowe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa § 18 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem: https://mnk.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej ustawą
sankcyjną, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej,
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy sankcyjnej

Zobacz inne

Prawo