Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Orneta, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00046050/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Orneta

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I,
km 0+000 – 1+575

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orneta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 26

1.5.2.) Miejscowość: Orneta

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-130

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@orneta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://orneta-umig.bip-wm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I,
km 0+000 – 1+575

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26d3edd-97fc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platfromazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platfromazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zostały opisane w pkt. XIII i XIV SWZ (ze względu na ograniczenia techniczne (nie zależne od Zamawiającego) Zamawiający nie umieścił tekstu wskazanych punktów)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny
– dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa drogi gminnej klasy L Nr 115007N
Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) Etap I - o długości ok. 1,575 km.
Zakres robót: budowa nowej nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę zjazdów indywidualnych i innych, budowę odwodnienia, rowów drogowych, przepustów pod zjazdami i ko-roną drogi, droga jednojezdniową przeznaczona do ruchu w obu kierunkach, po obu stronach utwardzone pobocze, w tym m.in. przebudowa zaistniałych kolizji podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należy-cie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmująca roboty związane budo-wą/odbudową/rozbudową lub przebudową drogi wraz z budową/ odbudową/rozbudową lub przebudową takich elementów jak: chodnik, odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej, o wartości nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł brutto (obejmuje również wykonanie zlecenia w charak-terze podwykonawcy)
b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobą, która będzie wykonywała obowiązki kierowania robotami budowlanymi posiadającą kwalifikacje, o których mowa w Prawie budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021.2351) oraz posiadającą:
- min 2 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub robót,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
c) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobą, która będzie wykonywała obowiązki kierowania robotami branży instalacyjnej (sanitarnej) posiadającą kwalifikacje, o których mowa w Prawie budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021.2351) oraz posiadającą:
- min 2 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub robót,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty ( formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ oraz kosztorys ofertowy stanowiącym jedynie dokument pomocniczy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz Załącznikiem 3A do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 4 do SWZ.
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w załączniku nr 4 do projektowanych postanowień umowy SWZ (ze względu na ograniczenia techniczne (nie zależne od Zamawiającego) Zamawiający nie umieścił tekstu wskazanych punktów)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa
Nr Edycja 2/2021/5517/Polski Ład z dnia 14.06.2022 r.

Zobacz inne

Prawo