Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Śniadowo, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00046395/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA ŚNIADOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚNIADOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ostrołęcka 11

1.5.2.) Miejscowość: Śniadowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-411

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 309 08 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sniadowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-167b14ff-9894-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00520065/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez Przebudowę SUW w Starym Ratowie, wykonanie odwiertu studni głębinowej, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-167b14ff-9894-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna RODO;
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:
I. Administrator danych osobowych
Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86 300800.
II. Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo,
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Podstawą przetwarzania jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
oraz w szczególności:
b) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
IV. Okres przechowywania danych
Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
2. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGIZ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo dz. nr 130, 29/61, 29/44 oraz w miejscowości Śniadowo, ul. Leśna dz. nr 475/41, 476/6 i ul. Spokojna dz. nr 475/30, 475/58, 475/83, 475/84, 475/35, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (w granicach pasa drogowego) wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi, w miejscowości Stare Ratowo – sieć o długości ok. 195,0 mb i 11 przyłączy oraz w Śniadowie w ul. Leśnej - sieć o długości ok. 380,0 mb i 19 przyłączy, ul. Spokojnej - długości ok. 95,0 m i 3 przyłącza. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 670,0 mb, przyłączy kanalizacji sanitarnej – 33 szt. oraz przepompownie ścieków – 3 szt. i rurociągi tłoczne długości ok. 670,0 mb.
Roboty objęte niniejszym zamówieniem zaprojektować i wykonać, zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym dla zadania II, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ a także obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania, co najmniej dwa zamówienia, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości robót na kwotę brutto minimum 300.000,00 zł każda, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający żąda potwierdzenia, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej do pełnienia funkcji kierownika budowy wykaz osób, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – potencjał techniczny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ,
2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót – załącznik nr 4 do SWZ,
2) wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo