Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowogród Bobrzański, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00046626/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Nadleśnictwo Krzystkowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa wiaty – rozwój zaplecza szkółkarskiego Szkółki Leśnej Tuchola w Nadleśnictwie Krzystkowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Krzystkowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970040149

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśna 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046626

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00041893

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
• 15 000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych, 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
• 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych, 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Zobacz inne

Prawo