Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Popielów, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00046686/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA POPIELÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPIELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opolska 13

1.5.2.) Miejscowość: Popielów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-090

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 427 58 22

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 427 58 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@popielow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7a81cb5-9578-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032811/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/popielow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/popielow

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktu
z Wykonawcami: przetargi@popielow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zalecenia
3.1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
3.4. Wśród rozszerzeń powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
3.6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
3.7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3.8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
3.10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełen zakres informacji znajduje się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2) W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dalej: Pzp);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOS.271.1.2023.TJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• Montaż nowej kraty panelowo-taśmowej o prześwicie 10 mm w projektowanej komorze;
• Montaż nowej kontenerowej stacji zlewnej o przepustowości Q=100 m3/h
z płytą najazdową;
• Budowa nowej przepompowni głównej Qśrd=1200 m3/d,
• Montaż nowego sitopiaskownika o przepustowości Q=30l/s (Qmax=60l/s) na projektowanej płycie fundamentowej,
• Budowa nowej komory rozdziału na zbiorniki retencyjne,
• Przebudowa istniejącego zbiornika retencyjnego I,
• Budowa nowego zbiornika retencyjnego II, Vcz=340 m3,
• Budowa nowej komory rozdziału na reaktory biologiczne,
• Remont istniejącego reaktora biologicznego,
• Budowa nowego reaktora biologicznego II,
• Remont istniejącego osadnika wtórnego I,
• Budowa nowego osadnika wtórnego II,
• Budowa nowej pompowni osadu recyrkulowanego,
• Budowa nowego stanowiska pomiarowego ścieków oczyszczonych,
• Remont kanału otwartego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Brynicy,
• Budowa nowej pompowni wody technologicznej,
• Budowa nowej studni flotatu,
• Budowa nowej stacji dmuchaw – 3 szt.,
• Budowa nowego magazynu osadu odwodnionego,
• Montaż nowego silosu wapna V=10 m3 na projektowanej płycie fundamentowej,
• Montaż nowego kontenerowego biofiltra dla pompowni głównej i zbiorników retencyjnych,
• Budowa nowej wiaty garażowej,
• Rozbiórka istniejącego punktu zlewnego,
• Rozbiórka istniejącej pompowni głównej Qśrd=600 m3/d,
• Rozbiórka istniejącej komory zasuw pompowni głównej,
• Rozbiórka istniejącego stanowiska pomiarowego ścieków oczyszczonych,
• Rozbiórka istniejącego stanowiska osadów ściekowych,
• Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego komunalnego,
• Dostawa fabrycznie nowych przyczep.
UWAGA: Realizacja robót rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków będzie przebiegać w czasie jej eksploatacji. W całym okresie prowadzenia robót i rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia musi zapewnić odpowiedni efekt oczyszczania wynikającego z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. W czasie prowadzenia prac możliwe będzie wyłączanie z ruchu poszczególnych modernizowanych obiektów, ale jako całość istniejąca oczyszczalnia musi być czynna i jako zasadę należy przyjąć minimalizację zaburzeń w pracy istniejącej oczyszczalni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45252130-8 - Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

16000000-5 - Maszyny rolnicze

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 800 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena (C) - 60 %, 2) Okres gwarancji (G) - 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt 2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: O = C + GO – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:1) C = CN / COB x 60 % x 100 gdzie: C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 2) G = GOB x 40 % x 100 gdzie: G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” GOB – okres gwarancji podany w badanej ofercie, liczony w miesiącach a) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji (GOB) w następujących okresach:- 36 miesięcy- 42 miesiące- 48 miesięcy- 54 miesiące- 60 miesięcy b) Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco (GOB):- okres gwarancji 36 miesięcy – 0,00 pkt - okres gwarancji 42 miesiące – 0,25 pkt - okres gwarancji 48 miesięcy – 0,50 pkt- okres gwarancji 54 miesiące – 0,75 pkt - okres gwarancji 60 miesięcy – 1,00 pkt c) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy). d) Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. e) W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 5. Cena oraz okres gwarancji mają wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania. 6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, łączna wartość tych robót powinna być większa od 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych brutto).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) Kierownik budowy branży ogólnobudowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
b) Kierownik robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
c) Kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
d) Technolog oczyszczania ścieków, posiadający wykształcenie wyższe techniczne o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub inżynieria sanitarna lub odpowiadające im równoważne, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – równoważne do wyżej wskazanych.

6.2. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić przedmiot i wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu;
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia;
3) Definicje - robót budowlanych, budowy, przebudowy, kierownika budowy lub robót zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);
4) Okresy wyrażone w latach, o których mowa w określeniu warunków udziału w postępowaniu, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1).
6) Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień
7) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania;
8) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j. z dnia 2021.09.08 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 z późn. zm.);
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 2) SWZ
10) Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).
11) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12) Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4. ppkt 1) SWZ,- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4. ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca - powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2) Oświadczenia o których mowa w pkt 8.1. SWZ – Załącznik nr 4 i 5 do SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2. SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ;
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4. SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 8 do SWZ;
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji ogólnodostępnych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 252.555,00 PLN (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: BOS.271.1.2023.TJ”;
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt 8.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.4. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.3. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt 8.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1) lub 2) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
1) dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,
2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1) powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany, o których mowa w niniejszej umowie mogą dotyczyć:
1) zmian innych niż wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
2) wystąpienia siły wyższej;
3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót,
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub inne podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
j) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
k) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum,
l) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
4) (...)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje o zmianach umowy znajdują się w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Wszystkie istotne postanowienia umowne Zamawiający zawarł w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/popielow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający:
1) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji,
2) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy,
5) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy,
6) nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
7) nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy,
8) nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych,
9) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
10) nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy,
11) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
12) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy,
13) nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy,
14) nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww.źródła finansowanie, nie zostały mu przyznane.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zobacz inne

Prawo