Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00046846/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Różny sprzęt komputerowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001289340

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tuwima 10

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-748

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pan.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pan.olsztyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046846

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526341

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:00

Po zmianie:
2023-01-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 11:00

Po zmianie:
2023-01-25 11:00

Zobacz inne

Prawo