Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gniewoszów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047106/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gniewoszów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Regów Stary

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gniewoszów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223652

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubelska 16

1.4.2.) Miejscowość: Gniewoszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-920

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gniewoszow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gniewoszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047106

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00017570

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

Po zmianie:
Zamówienie finansowane z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z instalacją monitoringu zaworów podciśnieniowych, każda o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto, na potwierdzenie powyższego należy przedstawić wypełniony zał. nr 4 do SWZ.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie; tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, spełniająca następujące wymagania:
-posiadanie, co najmniej, 1-rocznego doświadczenia jako kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
-posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
-wykonanie, co najmniej, jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.
Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Na potwierdzenie spełniania warunków wymienionych w punkcie d) należy przedstawić wypełniony zał. nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z instalacją monitoringu zaworów podciśnieniowych, każda o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto, na potwierdzenie powyższego należy przedstawić wypełniony zał. nr 4 do SWZ.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie; tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, spełniająca następujące wymagania:
-posiadanie, co najmniej, 1-rocznego doświadczenia jako kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
-posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
-wykonanie, co najmniej, jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.
Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Na potwierdzenie spełniania warunków wymienionych w punkcie d) należy przedstawić wypełniony zał. nr 5 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2) Podstawą udzielenia zaliczki będzie pisemny wniosek Wykonawcy z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona zaliczka.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Weksel zostanie zwrócony po rozliczeniu zaliczki.
4) Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki.
5) W przypadku niezakończenia realizacji robót będących przedmiotem umowy do dnia określonego
w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6) Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w terminie 7 dni od daty wniesienia przez Wykonawcę
zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, którym mowa w ust. 3.
7) Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, Wykonawca składa w formie oryginału.
8) Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania robót objętych kwotą wpłaconej
zaliczki.
9) Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki, odbywać się będzie w następujący sposób:
• Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
robót, w którym inspektor nadzoru potwierdzi prawidłowe ich wykonanie ;
• W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki, Zamawiający
niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej
a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma.
10) W razie zwłoki z rozliczeniem (zwrotem) całkowitej kwoty zaliczki, niezależnie od zwrotu zaliczki
z zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki za każdy dzień zwłoki,
licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości;
11) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki
podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy nierozliczoną część zaliczki;
12) Wykonawca będzie finansował inwestycję w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego
na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:00

Po zmianie:
2023-02-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:30

Po zmianie:
2023-02-02 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-24

Po zmianie:
2023-03-03

Zobacz inne

Prawo