Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pyzdry, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047502/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA I MIASTO PYZDRY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa siedziby OSP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO PYZDRY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Taczanowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyzdry

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pyzdry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyzdry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa siedziby OSP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4072f032-98aa-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041084/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa siedziby OSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami rozdziałów IX, X, XII, XIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strażnicy OSP w m. Pyzdry, ul. Plac Sikorskiego Władysława gm. Pyzdry działka nr 810/1, 812/1, 811.
Całość prac do wykonania obejmować będzie:
 roboty rozbiórkowe (istniejący budynek),
 roboty przygotowawcze (nadproża, uzupełnienia ścian, stolarka okienna i drzwiowa, tynki oraz wywóz gruzu),
 roboty ogólnobudowlane - dobudowa (roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru oraz piętro, konstrukcja i izolacja stropów, pokrycie dachu niskiego, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, konstrukcja i okładziny schodów, tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie wewnętrzne, elewacja, utwardzenie kostką betonową pomieszczenia wiaty, wiata stalowa),
 instalacja centralnego ogrzewania (roboty w zakresie budowania i instalowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, tj.: grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociągów wody ściekowej, rurociągów do odprowadzania ścieków, wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),
 instalacja odgromowa oraz elektryczna (oświetlenie, rozdzielnia elektryczna wraz z zasilaniem dodatkowym kablem YDY, gniazda 230V oraz 400V).
Wyszczególnienie całego zakresu robót jest zawarte w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inżyniera). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie podlegają wykluczeniu, Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu: a) istotnej, leżącej po stronie
Zamawiającego,zwłoki w przekazaniu terenu wykonywania robót remontowych Wykonawcy,
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni zwłoki,
wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych,
które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość
wykonywanych (zgodnie z SWZ) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy niezostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na
wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni,
podczas których wystąpiły ww. zdarzenia, c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie
robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do
usunięcia jej skutków, d)wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z
zaniechania
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia, e)
działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania
o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień)
niezbędnych
do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich, f)
konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań. W
takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww.
zmian, g)konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o
czas niezbędny na ich wykonanie, na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,
h)realizacji odrębnej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej
umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych
powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą
umową. 2) Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im
funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). 3) Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z
udziału Podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia jest w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 4) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:
a)zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili
zawarcia umowy, b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań
technicznych, niż założone w SWZ, c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w
chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji, Pozostałe zapisy są dostępne w Projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Zobacz inne

Prawo