Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Urzędów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047680/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA URZĘDÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Urzędów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA URZĘDÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Urzędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-250

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@urzedow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=724

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Urzędów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afda9dbc-98a1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033559/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg gminnych na terenie gminy Urzędów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=724 przekierowanie na https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy dla Wykonawcy, dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021r., która jest załącznikiem do SWZ i została zamieszczona bezpośrednio na ww. Platformie, pod linkiem:

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=gminaurzedow&

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
6.1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
6.3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
6.4) Włączona obsługa JavaScript;
6.5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
5.1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
5.2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
W związku z ograniczoną ilością znaków pozostałe informacje określono w Rozdziale II Podrozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 , z późn. zm.), dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Urzędów, z siedzibą ul. Rynek 26,
23-250 Urzędów, e-mail gmina@urzedow.pl
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@zeto.lublin.pl
c) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w Gminie Urzędów”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art.2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
e) Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
g) Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
h) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
i) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do SWZ  Informacje dotyczące wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP:271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych na terenie Gminy Urzędów, w zakresie:
1) Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej nr 108301L w m. Boby Wieś;
2) Zadanie 2 - Remont drogi gminnej nr 108328L w m. Boby Wieś;
3) Zadanie 3 - Remont drogi gminnej nr 108300L w m. Boby Kolonia i Boby Księże;
4) Zadanie 4 - Remont drogi gminnej nr 108301L w m. Kozarów i Moniaki Kolonia;
5) Zadanie 5 - Remont drogi gminnej nr 108308L w m. Wierzbica Kolonia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1. Cena brutto 60%
3. Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40%
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 40%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres w formularzu ofertowym. Wykonawca może zadeklarować okres udzielonej gwarancji w następującym przedziale miesięcy a punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1) okres gwarancji 36 miesięcy – 0 punktów
2) okres gwarancji 48 miesięcy - 20 punktów;
3) okres gwarancji 60 miesięcy – 40 punktów (najdłuższy możliwy)
Zamawiający zastrzega, że oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (wymagany od każdego wykonawcy), liczony od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia protokołem końcowym, i dłuższy niż 60 miesięcy.
Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia na okres gwarancji podany przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji lub poda inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium.
W przypadku udzielenia gwarancji jakości na okres poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) +
+ liczba punktów za udzielony wydłużony okres gwarancji – (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłuzony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1, art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7 ustawy Pzp , oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), której kontrola jest wykonywana w zakresie zgodności z ust. 1 , zgodnie z art. 596 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Warunek ten odnosi się wyłącznie do wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zał. nr 2 do SWZ

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę posiadanie środków finansowych lub jego zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000 złotych, poprzez informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch kontraktów ( roboty budowlanej) polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ( beton asfaltowy) wraz z podbudowami (mieszanki związane cementem, mieszanki z kruszywa łamanego), o powierzchni nie mniejszej niż 20 000 m2 - każdy, oraz jednego kontraktu ( roboty budowlanej) polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp. o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 , w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu), zakresu, daty i miejsca ich wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie ( nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia).
Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót ( zał. nr 6) w niniejszym postępowaniu).

b) wymagane jest aby Wykonawca wykazał posiadanie , bądź dysponowanie wytwórnią mas bitumicznych, o wydajności nie mniejszej niż 80 Mg/godz., posiadającą wdrożoną zakładową kontrolę produkcji (ZKP) z aktualnym certyfikatem jednostki certyfikującej, z której mieszanka dostarczana będzie w nieprzekraczalnym czasie 2 godzin od załadunku do wbudowania.
Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu urządzeń – zał. nr 4a w niniejszym postępowaniu.

c) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykonawca wykaże dysponowanie ( wykaz osób) co najmniej:

- minimum jedną osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (minimalne wymagania - w ograniczonym zakresie) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ww. osoba musi wykazać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniły funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji minimum dwóch zamówień (zadań), których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych stosownie do specjalności posiadanych uprawnień, tj. branży drogowej - przebudowy, budowy, modernizacje i remonty dróg itp.), przy czym okres doświadczenia zawodowego liczony jest od dnia posiadania
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W tym przypadku regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z późn.zm.),

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób ( zał. nr 4) w niniejszym postępowaniu.

• Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
• W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, oraz z art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego ( sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem);
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( zał. nr 8 do SWZ )w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
6) Oświadczenia wykonawcy ( według zał. nr 9 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy Pzp
Formę składania i szczegółowe zapisy dot. ww. podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale II, podrozdziale 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych , prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem ( np. KRS, CEiIDG itp.).
Wymagana forma
W przypadku gdy podmiotowy środek dowodowy zostanie wystawiony przez upoważniony podmiot, inny niż wykonawca, jako dokument elektroniczny – należy ten dokument w tej formie przekazać. W przypadku gdy ww. podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej ( dotyczy również wydruku z systemu teleinformatycznego CEiIDG, KRS ) należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby (gdy dotyczy).

warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Wymagana forma

W przypadku gdy podmiotowy środek dowodowy zostanie wystawiony przez upoważniony podmiot, inny niż wykonawca, jako dokument elektroniczny – należy ten dokument w tej formie przekazać. W przypadku gdy ww. podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby (gdy dotyczy).

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości ( zakresu), daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4a do SWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wymagana forma
Wykazy należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez wykonawców wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo (gdy dotyczy); oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia( gdy dotyczy); zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (gdy dotyczy); oświadczenie -obowiązki informacyjne RODO;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 70 000 złotych, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.03.2023r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej numer rachunku 10 8717 1022 2005 5000 0039. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Urzędów, z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
• Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Może być skan dokumentu. Czynność ta skróci czas badania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego kopii umowy regulującej współprace tych wykonawców.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
• Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
• Wspólnicy spółki cywilnej to wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) warunek w zakresie technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony , jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie ( nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia).
Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku z art. 112 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów )

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie ( zał. nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w propozycji umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
umowy.
Zmiany umowy:
1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w ust. 3, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach:
a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzór autorski mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,
d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót,
e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub zwiększenie zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych,
f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie,
g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień lub opinii,
h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp),
i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne)itp.,
Pozostałe zapisy dotyczące przewidywanych zmian umowy określono w rozdziale III podrozdziale 6 SWZ oraz w propozycji umowy - załacznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy, tj.
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Nr konta: 10 8717 1022 2005 5000 0039 0005 z dopiskiem: „Zabezpieczenie …” ( wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy).
pozostałe zapisy określono w rozdziale III podrozdział 7 SWZ.
Wykonawca przed zawarciem umowy:
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- przedłoży kosztorysy ofertowe na poszczególne zadania, opracowane na podstawie m.in. przedmiarów załączonych do SWZ ( mające charakter pomocniczy), oraz innych pozycji wynikających z odpowiedzi do SWZ - najpóźniej w dniu podpisania umowy,
- przedłoży uprawnienia budowlane kierownika budowy, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (minimalne wymagania - w ograniczonym zakresie) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- przed zawarciem umowy i przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej (OC),lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Zobacz inne

Prawo