Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rydzyna, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047819/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA RYDZYNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYDZYNA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rydzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-130

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 538 84 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rydzyna@rydzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydzyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d50206e2-98ac-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035288/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rydzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za poś rednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rydzyna
2. W celu skró cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oś wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”. 3.Zadatęprzekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień orazinformacjiprzyjmujesiędatęichprzesłaniazapoś rednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego” po któ rych pojawi się komunikat, że wiadomoś ć została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, któ rej zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikató w i wiadomoś ci bezpoś rednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministró w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentó w elektronicznych oraz ś rodkó w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamó wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),“Rozporządzenie w sprawie ś rodkó
w komunikacji”), okreś la niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoś ci nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemó w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plikó w .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głó wnego Urzędu Miar.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnoś ci za złożenie oferty w sposó b niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegó lnoś ci za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treś cią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczegó lnoś ci logowania, składania wnioskó w o wyjaś nienie treś ci SWZ, składania ofert oraz innych czynnoś ci podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawcó w" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oś wiadcza, że spełnia wymogi okreś lone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamó wienia publicznego pn.: zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. 3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, któ rym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 wrześ nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dniazakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel okreś lony w lit. b powyżej. 6. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o któ rych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyrokó w skazujących i czynó w zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze ś rodkó w ochrony prawnej, o któ rych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załącznikó w do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o któ rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ś wiatopoglądowe, przynależnoś ć do związkó w zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualnoś ci lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamó wienia. - W przypadku korzystania przez osobę, któ rej dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o któ rych mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do pań stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoń czonego postępowania o udzielenie zamó wienia.- Skorzystanie przez osobę, któ rej dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralnoś ci protokołu postępowania oraz jego załącznikó w.7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. 65 538 84 34, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rydzyna jest Pan: Zenon Donke.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamó wienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoń czenia tego postępowania.W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o któ rych mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 obejmuje dostawę następujących urządzeń:
- serwer (1 szt.),
- UPS (1 szt.),
- routera i bramka bezpieczeństwa (1 szt.),
- switch (3 szt.),
- punkt dostępowy (2 szt.),
- oprogramowanie zapewniające zintegrowane bezpieczeństwo do zarządzenia infrastrukturą IT wraz z usługą wdrożenia (1 szt.),
- oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupionego sprzętu lub zamówienia sprzętu o podobnych parametrach, służącego do realizacji zadania (prawo opcji) w zakresie do 30% względem wartości zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w zakresie Zadania 1) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 pkt
2) gwarancja na serwer – 30 pkt
3) gwarancja na UPS – 5 pkt
4) gwarancja na router, switch, punkt dostępowy – 5 pkt.
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę
Cncb - najniższa cena brutto
Cbob - cena brutto oferty badanej
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji na serwer ustalony będzie w skali do 30 punktów w następujący sposób:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 30 pkt
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji na UPS ustalony będzie w skali do 5 punktów w następujący sposób:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 5 pkt
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji na router, switch, punkt dostępowy ustalony będzie w skali do 5 punktów w następujący sposób:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na serwer

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na UPS

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na router, switch, punkt dostępowy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 obejmuje dostawę następujących urządzeń:
- serwer (2 szt.),
- dysk do serwera (16 szt.),
- dysk kopii zapasowych (2 szt.),
- stacja dokująca na dwa dyski (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupionego sprzętu lub zamówienia sprzętu o podobnych parametrach, służącego do realizacji zadania (prawo opcji) w zakresie do 30% względem wartości zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w zakresie Zadania 2) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 pkt
2) gwarancja na serwer – 20 pkt
3) możliwość instalacji dysków 3.5" – 10 pkt
4) gwarancja na dyski – 10 pkt.
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę
Cncb - najniższa cena brutto
Cbob - cena brutto oferty badanej
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji na serwer ustalony będzie w skali do 20 punktów w następujący sposób:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium możliwości instalacji dysków 3.5" ustalony będzie w skali do 10 punktów w następujący sposób:
możliwość instalacji 8 dysków – 0 pkt
możliwość instalacji więcej niż 8 dysków – 10 pkt
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji na dyski ustalony będzie w skali do 10 punktów w następujący sposób:
36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 5 pkt
60 miesięcy – 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na serwer

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość instalacji dysków 3.5"

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na dyski

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do ww. rejestrów, Zamawiający nie wzywa do ich złożenia, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Forma dokumentu:
W przypadku, gdy ww. dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku, gdy ww. dokument, został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku gdy ww. dokument został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. wraz z ofertą należy złożyć:
1) Test SPECrate2017_int_base ze strony www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej – wynik min. 135 pkt (Zadanie 1),
2) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (Zadanie 1),
3) Certyfikat ISO-9001:2015 dla serwera (Zadanie 1),
4) Certyfikat ISO-14001 dla serwera (Zadanie 1),
5) Deklaracja zgodności CE dla serwera (Zadanie 1),
6) Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych (Zadanie 1),
7) Autoryzacje producenta urządzeń dla podmiotu realizującego serwis gwarancyjny, w przypadku jeśli serwis nie będzie realizowany przez producenta urządzeń (Zadanie 1),
8) Oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta (Zadanie 1),
9) Test ze strony www.cpubenchmark.net dla konfiguracji Multiple CPU - procesor zaprojektowany do pracy w serwerach umożliwiające osiągnięcie wyniku: minimum 22000 punktów - wynik od publikacji ogłoszenia do dnia składnia ofert (Zadanie 2),
10) Certyfikat ISO-9001 dla serwera (Zadanie 2),
11) Certyfikat ISO-14001 dla serwera (Zadanie 2),
12) Deklaracja zgodności CE dla serwera (Zadanie 2).

Forma dokumentów:
Ww. dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe, przekazuje się (jeśli zostały sporządzone jako dokumenty w formie papierowej) w formie elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Test SPECrate2017_int_base ze strony www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej – wynik min. 135 pkt (Zadanie 1),
2) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (Zadanie 1),
3) Certyfikat ISO-9001:2015 dla serwera (Zadanie 1),
4) Certyfikat ISO-14001 dla serwera (Zadanie 1),
5) Deklaracja zgodności CE dla serwera (Zadanie 1),
6) Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych (Zadanie 1),
7) Autoryzacje producenta urządzeń dla podmiotu realizującego serwis gwarancyjny, w przypadku jeśli serwis nie będzie realizowany przez producenta urządzeń (Zadanie 1),
8) Oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta (Zadanie 1),
9) Test ze strony www.cpubenchmark.net dla konfiguracji Multiple CPU - procesor zaprojektowany do pracy w serwerach umożliwiające osiągnięcie wyniku: minimum 22000 punktów - wynik od publikacji ogłoszenia do dnia składnia ofert (Zadanie 2),
10) Certyfikat ISO-9001 dla serwera (Zadanie 2),
11) Certyfikat ISO-14001 dla serwera (Zadanie 2),
12) Deklaracja zgodności CE dla serwera (Zadanie 2).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.1. do SWZ,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik nr 2.2. do SWZ,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 4 -15 składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy,

b) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu i nie spowoduje podwyższenia ceny,
c) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

d) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych, nieprzewidzianych oraz jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rydzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Zobacz inne

Prawo