Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żory, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047884/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIEJSKA ŻORY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę drogi wraz z budową drogi rowerowej pomiędzy miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim oraz tunelem pod DK81.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę drogi wraz z budową drogi rowerowej pomiędzy miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim oraz tunelem pod DK81.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98efed3c-98b0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047732/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na przebudowę drogi wraz z budową drogi rowerowej pomiędzy miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim oraz tunelem pod DK81

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl -
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek, kontakt: tel. 32
4348133, email: iod@um.zory.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym - odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ),dalej „ustawa
Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub
podmioty którym dane, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 zpóźn.zm);- Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20)
teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych;-
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i budowa dróg na ul. Rybnickiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jako prawo opcji wskazuje konieczność uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości. Po wykonaniu koncepcji a przed rozpoczęciem prac projektowych, jeżeli okaże się, że konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości Wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji ceny za zrealizowanie tego zakresu i terminu realizacji. Z tytułu realizacji prawa opcji Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, zostaną zmienione warunki płatności i zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonanie podziałów nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystania z niego w niepełnym zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o podjęciu działań i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Maksymalna wartość opcji nie przekroczy:
część 1: 45 000,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium: Cena - 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i budowa dróg na ul. Męczenników Oświęcimskich, Dolne Przedmieście oraz fragment ul. Pszczyńskiej do tunelu pod DK81

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jako prawo opcji wskazuje konieczność uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości. Po wykonaniu koncepcji a przed rozpoczęciem prac projektowych, jeżeli okaże się, że konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości Wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji ceny za zrealizowanie tego zakresu i terminu realizacji. Z tytułu realizacji prawa opcji Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, zostaną zmienione warunki płatności i zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonanie podziałów nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystania z niego w niepełnym zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o podjęciu działań i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Maksymalna wartość opcji nie przekroczy:
część 2: 10 00,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium: Cena - 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa tunelu pod DK81

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jako prawo opcji wskazuje konieczność uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości. Po wykonaniu koncepcji a przed rozpoczęciem prac projektowych, jeżeli okaże się, że konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości Wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji ceny za zrealizowanie tego zakresu i terminu realizacji. Z tytułu realizacji prawa opcji Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, zostaną zmienione warunki płatności i zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonanie podziałów nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystania z niego w niepełnym zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o podjęciu działań i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Maksymalna wartość opcji nie przekroczy:
część 3: 20 000,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium: Cena - 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i budowa dróg na ul. Pszczyńskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jako prawo opcji wskazuje konieczność uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości. Po wykonaniu koncepcji a przed rozpoczęciem prac projektowych, jeżeli okaże się, że konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonania podziałów nieruchomości Wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji ceny za zrealizowanie tego zakresu i terminu realizacji. Z tytułu realizacji prawa opcji Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, zostaną zmienione warunki płatności i zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na uzyskanie decyzji ZRiD i/lub dokonanie podziałów nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystania z niego w niepełnym zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o podjęciu działań i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Maksymalna wartość opcji nie przekroczy:
część 4: 45 000,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryterium: Cena - 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli
1) Dla części 1 i 4:
Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi min. klasy L
o długości min. 1,5 km, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
2) Dla części 2:
Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi min. klasy L
o długości min. 0,5 km, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
3) Dla części 3:
Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu budowlanego typu tunel lub wiadukt lub most lub estakada, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:
Dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu znaczenie ma data wykonania i odebrania dokumentacji projektowej, a nie uzyskania decyzji pozwalającej na wykonanie roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części, wykonawca winien wykazać:
a) dla części 1 i 2 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 1
b) dla części 1 i 3 łącznie – spełnienie warunku zarówno dla części 1 jak i 3
c) dla części 1 i 4 łącznie – spełnienie warunku określonego dla tych części tylko jeden raz
d) dla części 2 i 3 łącznie - spełnienie warunku zarówno dla części 2 jak i 3
e) dla części 2 i 4 łącznie – spełnienie warunku dla części 4
f) dla części 3 i 4 łącznie – spełnienie warunku zarówno dla części 3 jak i 4
g) dla części 1, 2 i 3 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 1 jak i 3
h) dla części 2, 3 i 4 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 3 jak i 4
i) dla części 1, 3 i 4 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 1 jak i 3
j) dla części 1, 2 i 4 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 1
k) dla części 1, 2, 3 i 4 łącznie – spełnienie warunku jak dla części 1 jak i 3.


4) Wykonawca skieruje osoby, do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialne za:
a) 1 osobę odpowiedzialną za projektowanie w specjalności drogowej (uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń),
b) 1 osobę odpowiedzialną za projektowanie w specjalności sanitarnej (uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń),
c) 1 osobę odpowiedzialną za projektowanie w specjalności elektrycznej (uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń),
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektantów pod warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części dopuszcza się by te same osoby pełniły funkcje projektantów na każdej z części.

Przez uprawnienia „bez ograniczeń” wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów rozumie się uprawnienia w zakresie określonym przez te przepisy, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym (kubaturowym), lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umożliwiającym wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych
podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z zał. nr 1 do oferty),
b) Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni wykonawcy w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy (zgodnie z zał. nr 2 do oferty),
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
e) wadium jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium osobno dla każdej części w wysokości:
Dla części 1 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 0/00)
Dla części 2 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/00)
Dla części 3 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 0/00)
Dla części 4 - 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 0/00).
Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący
wspólnie są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks
1. Przedłużający się powyżej 30 dni czas uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.
Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy o tyle dni o ile wydłużył się powyżej 30 dni czas uzyskania opinii, uzgodnień
i decyzji wymaganych przepisami prawa, na pisemny wniosek Wykonawcy.
2.Wystąpienie siły wyższej utrudniającej realizację zamówienia. Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
3. Konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia a które mają wpływ
na termin realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wykonanie dodatkowych prac
projektowych.
4. Potrzeba wykonania prac projektowych realizowanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy PZP.
Wydłużenie
terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwało wykonanie dodatkowych prac projektowych.
5. Zgłoszony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy
dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy,
które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z Zmiana umowy w szczególności poprzez:
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z 2.03.2020r o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020 poz. 374 ze zm.
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w
realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
Terminy na opracowanie koncepcji:
- do 30 dni od daty podpisania umowy
Termin opracowania projektów i uzyskania wymaganych decyzji, pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót:
- do 240 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo