Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubań, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048099/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT LUBAŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie ochronne strażaka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LUBAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6464 364

1.5.8.) Numer faksu: 75 6464 321

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatluban.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatluban.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie ochronne strażaka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70f7912b-98a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032970/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie ochronne strażaka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” PLSN.04.01.00-DE-0148/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP https://sidaspzp.pl/ oraz wskazanym w pkt 14 SWZ adresem poczty elektronicznej: zamowienia@powiatluban.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Portalu e-Usług SIDAS PZP dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Portalu e-Usług SIDAS PZP znajdują się pod adresem: https://sidaspzp.pl/ w zakładce „Dołącz do nas” -> „Instrukcja Wykonawcy”.
2. Zamawiający informuje, że rejestracja wykonawcy na portalu SIDAS PZP odbywa się natychmiastowo, jednakże zaleca się wcześniejsze utworzenie konta.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP do danego wykonawcy.
6. Zamawiający zaleca uzupełnienie Profilu Wykonawcy w części KONTAKT o adres e-mail, wówczas możliwe będzie otrzymywanie powiadomień o korespondencji umieszczonej w zakładce KOMUNIKACJA.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu e-Usług SIDAS PZP, tj.:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
1) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszych wersjach,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
6) Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: pdf, ,xls, ,xlsx, .doc, .docx, ,txt, .rtf, ,xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, ,pptx, ,csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, ,svg, .wav, ,mp3, ,avi, .mpg, .mpeg, ,mp4, ,m4a, ,inpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, ,gz, .gzip, ,7z, .html, ,xhtml, .css, ,xml, .xsd, .gml, .rng, ,xsl, ,xslt”.
7) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
b) Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.
8) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubański z siedzibą w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, kod pocztowy: 59-800, email: sekretariat@powiatluban.pl, tel. 75 6464 300, fax 75 6464 321;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: Rafał Wielgus, e-mail: iodo@powiatluban.pl, tel. 75 6464 300, fax 75 6464 321;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Wyposażenie ochronne strażaka” - SR.042.5.5.2019/1;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Powiat Lubański przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR.042.5.5.2019/1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 70000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 kompletów wyposażenia ochronnego strażaków, tj. hełmów, butów, rękawic i kominiarek

4.2.6.) Główny kod CPV: 18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35812300-2 - Bojowe nakrycia głowy

18444111-4 - Hełmy ochronne

18832000-0 - Obuwie specjalne

18831000-3 - Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce

18141000-9 - Rękawice robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji, w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Karta katalogowa lub równoważny dokument zawierający opis parametrów technicznych zaoferowanych ubrań (zdjęcia, wizualizację, opisy, foldery). Dokument powinien potwierdzać parametry zaoferowane przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego musi zostać potwierdzona autentyczność przedstawionych dokumentów.
2) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.
3) Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Karta katalogowa lub równoważny dokument zawierający opis parametrów technicznych zaoferowanych ubrań (zdjęcia, wizualizację, opisy, foldery). Dokument powinien potwierdzać parametry zaoferowane przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego musi zostać potwierdzona autentyczność przedstawionych dokumentów.
2) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.
3) Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
2) Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy) należy złożyć:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa,
3) Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych).
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (o ile dotyczy) należy złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdz. 12.2 SWZ.
5) Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć zgodnie z § 2, 6 i 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 9 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP; https://sidaspzp.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Zobacz inne

Prawo