Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048235/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWĘ TLENU MEDYCZNEGO
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670209356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-617

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wss.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWĘ TLENU MEDYCZNEGO
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54695790-98ac-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042916/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa tlenu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wss.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu
oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
luboświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków
komunikacjielektronicznej poprzez platformę Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez
link:https://mss.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=mainMP_action=mainPage&clientName=mss

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla
Wykonawców. Instrukcjajest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.3. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanychza pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub
wniosku oraz do komunikacjiwynosi 100 MB. 4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania naplatformę Marketplanet OnePlace.5. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, októrym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 6. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lubkonkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452). 7. Zamawiający nieprzewidujesposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zostały określone w rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.341.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA JEST SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO
DLA Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w :a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzpb) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.4. Aktualna (na dzień składania ofert )koncesja, zezwolenie, licencja w zakesie zgodnym z
przedmiotem zamówienia na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie
zustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r poz. 499)a w
szczególności
: a) posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi , jeżeli Wykonawcajest dystrybutorem; b)
posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego
,jeżeli gazy medyczne wytwarzane są bezpośrednio przez Wykonawce UWAGA W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane parametry
techniczne. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem
pozycji danego wyrobu np. A.1. b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają
dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186.), a w szczególności:- spełniają tzw. wymagania
zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania
prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i
oznakowania tych wyrobów,- wystawiono dla nich deklarację zgodności, - oznakowano je
znakiem zgodności CE.Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania
ofertą.Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego
wyrobu (np. Część 1 poz. „ 1”).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane parametry
techniczne. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem
pozycji danego wyrobu np. A.1. b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają
dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186.), a w szczególności:- spełniają tzw. wymagania
zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania
prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i
oznakowania tych wyrobów,- wystawiono dla nich deklarację zgodności, - oznakowano je
znakiem zgodności CE.Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania
ofertą.Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego
wyrobu (np. Część 1 poz. „ 1”).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularzu oferty wypełniony bezpośrednio na platformy zakupowej Marketplanet
OnePlace.2. Wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z
wykorzystaniemwzoru stanowiącego Załącznik nr od 1 do 5 do umowy;3. W celu potwierdzenia,
że osobadziałająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żądaod Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
UWAGA: W przypadkuWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowiekonsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi
złożyć każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Wykonawca
nie jest zobowiązany dozłożenia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, jeżeli
Zamawiający może je uzyskaća pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, o ileWykonawcy działa osoba, którejumocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ust. 3,Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającegoumocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 6. W
przypadku oferty składanej przezWykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia (w szczególności członkówkonsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58
ust.ust. 2 u.p.z.p.) – dokumentpotwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
w/w
Wykonawców wpostępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawiezamówienia publicznego.Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej
współpracę izasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę
spółkicywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.Dokument pełnomocnictwa
musizawierać minimum następujące postanowienia:- wskazanie imienia i nazwiska (firmy),
adresuzamieszkania (siedziby), każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP
Wykonawców,w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich
wspólników.-określenie zakresu pełnomocnictwa,- podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woliw imieniu Wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącej załącznik do SWZ -wzorze
umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mss.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Zobacz inne

Prawo