Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siedlce, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048442/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy obłożeń chirurgicznych dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141944750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@szpital.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy obłożeń chirurgicznych dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b56bb369-97e6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, składanie ofert oraz
oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu
udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest
dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
Pozostałe informacje zawiera Rozdział IX. Sposób komunikacji z Wykonawcami, wyjaśnienia treści SWZ:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania
z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
•Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
•Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
•system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
•zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
•w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie
korzystania z usług Systemu
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: ozp@szpital.siedlce.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce;
 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@szpital.siedlce.pl, tel. 25 64 03 404.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawy obłożeń chirurgicznych dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o / FZP.2810.05.2023podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO, ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp
 ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.2810.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zestaw do iniekcji doszklistkowej j.u. sterylny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość, parametry techniczne i użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zestaw obłożeń do: angiografii, wertebloplastyki j.u., sterylne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość, parametry techniczne i użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zestaw obłożeń do obsługi portów j.u. sterylny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość, parametry techniczne i użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maski do procedury przygotowywania cytostatyków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość, parametry techniczne i użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw operacyjny do witrektomii j. u. sterylny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość, parametry techniczne i użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – tj.
wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
Wykonawca zagraniczny dołącza dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. – załącznik nr 5 do SWZ.
(Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył Certyfikat lub deklarację zgodności w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, ponadto proponowane produkty muszą być oznakowane znakiem zgodności CE lub równoważne dokumenty,
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokument potwierdzający wpis do Rejestru Urzędu Rejestracji I Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
3. Asortyment oferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia oraz musi posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu.
4. Zamawiający wymaga, aby w języku polskim były oznakowane pojedyncze opakowania jak też i zbiorcze. Instrukcje wyrobów muszą być w języku polskim ( art. 14 ust.3 Ustawy o wyrobach medycznych).
5. Materiały informacyjne uzupełniające podane w ofercie informacje: katalogi/ ulotki, opisy, foldery w języku polskim, na podstawie których Zamawiający będzie mógł zidentyfikować oferowany asortyment oraz zweryfikować jego parametry i właściwości użytkowe. Należy podać numery katalogowe wszystkich zaoferowanych produktów, producenta, Na dokumentach dotyczących oferowanego asortymentu należy zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument dotyczy.
6. Próbki oferowanego asortymentu. Dostarczone próbki muszą być opatrzone etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane, takie same jakie byłoby dostarczane w przypadku wygrania postępowania przetargowego. Ponadto próbki musza być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również zaoferowanego dla danego pakietu, pozycji wyrobu i jego producenta. Próbki stanowią integralną część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Brak próbek spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
7. Miejsce złożenia próbek: pokój 144 w siedzibie Zamawiającego., termin do 27.01.2023, do godziny 10:00
8. Wymagane próbki należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do terminu składania ofert, określonego w niniejszej SWZ.
9. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył Certyfikat lub deklarację zgodności w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, ponadto proponowane produkty muszą być oznakowane znakiem zgodności CE lub równoważne dokumenty,
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokument potwierdzający wpis do Rejestru Urzędu Rejestracji I Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
3. Asortyment oferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia oraz musi posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu.
4. Zamawiający wymaga, aby w języku polskim były oznakowane pojedyncze opakowania jak też i zbiorcze. Instrukcje wyrobów muszą być w języku polskim ( art. 14 ust.3 Ustawy o wyrobach medycznych).
5. Materiały informacyjne uzupełniające podane w ofercie informacje: katalogi/ ulotki, opisy, foldery w języku polskim, na podstawie których Zamawiający będzie mógł zidentyfikować oferowany asortyment oraz zweryfikować jego parametry i właściwości użytkowe. Należy podać numery katalogowe wszystkich zaoferowanych produktów, producenta, Na dokumentach dotyczących oferowanego asortymentu należy zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony przewidują zmianę cen zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Podstawą do wyliczenia wysokości zmiany będzie kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawiający procentowy wzrost cen w danym kwartale w stosunku do cen
w kwartale poprzednim, ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej wskaźnikiem GUS.
2) w przypadku, gdy wskaźnik GUS za dowolny kwartał przypadający po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (data wskazana w nagłówku) w stosunku do kwartału poprzedniego zmieni się
o poziom przekraczający 5% (w przypadku spadku dodatkowo - jedynie wówczas, gdy występuje deflacja) strona jest uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany cen, przy czym wniosek może dotyczyć bieżącej zmiany - wniosek spóźniony, za okresy minione, pozostawia się bez rozpoznania,
3) wniosek o zmianę cen można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku miał wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać składając wraz z wnioskiem analizę wyliczeń oraz dowody, w tym dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia zmiany cen. Wnioskodawca zobowiązany jest, w szczególności, do:
a) określenia procentowego udziału zmian cen poszczególnych w stosunku do cen aktualnych (procentowy wskaźnik zmiany);
b) przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wnioskowanych wskaźników zmiany cen i wyliczenie wnioskowanej sumy zmiany cen – wartości zamówienia pozostałej do realizacji w oparciu o wnioskowaną zmianę,
c) wykazania, że zmiana cen materiałów lub kosztów wynosi równowartość zastosowanego wskaźnika poprzez załączenie dowodów na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów
i kosztów nie jest mniejsza niż przyjęty wskaźnik zmiany cen.
4) Zmiana wynagrodzenia wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów może być zastosowana na podstawie wniosku strony nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy (po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy).
5) Wartość każdej zmiany wynagrodzenia nie może przekraczać 1/2 wskaźnika GUS,
6) Wartość wszystkich zmian w okresie realizacji umowy nie może przekraczać 5%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część dalsza dot. zmiany umowy
7) Strona przyjmująca wniosek uprawniona jest do:
a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy,
b) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian.
8) Strony zastrzegają uprawnienie do negocjacji zmiany cen i niezaakceptowania wniosku o waloryzację,
w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez wnioskodawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia oraz w sytuacji trudności w zapewnienia finansowania zamówienia. Strony mogą uzgodnić zmianę cen w połączeniu z wcześniejszym wyczerpaniem wartości szacunkowej zamówienia (bez zmiany wartości szacunkowej) lub wydłużeniem okresu realizacji umowy (w przypadku spadku cen). Zmiana wynagrodzenia może być obliczona procentowo lub ustalona w formie dodatku – stanowiącego równowartość wzrostu cen materiałów lub kosztów będących podstawą zmiany cen.
9) Po zaakceptowaniu wniosku wnioskodawcy, strony podpiszą aneks do umowy określający zmianę cen. Zmiany będą obejmować okres od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku o waloryzację.
10) Strony przyjmują do wiadomości, że zmiana umowy wymaga uzyskania finansowania oraz stosownych zgód korporacyjnych dotyczących zmiany kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, dlatego nie zawarcie w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o waloryzację aneksu w sprawie zmiany cen umowy o zamówienie publiczne, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania i niezaakceptowania wniosku o waloryzację.
11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
2. Poza regulacjami zawartymi w umowie zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Pzp, w szczególności Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmian teleadresowych Stron umowy. Powyższa zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy, a jedynie pisemnej informacji i akceptacji drugiej strony umowy.
4. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania, przy zachowaniu jego parametrów oraz zmian teleadresowych Stron umowy. Powyższe zmiany nie wymagają podpisywania aneksu do umowy a jedynie pisemnej informacji i akceptacji drugiej strony umowy.
5. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.

Zobacz inne

Prawo