Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szyce, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048574/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wielka Wieś

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bieżące utrzymanie istniejącego urządzenia wodnego (stawu) w miejscowości Czajowice na terenie Gminy Wielka Wieś"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielka Wieś

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555476

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wspólnoty 1

1.4.2.) Miejscowość: Szyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-085

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.krzton@wielka-wies.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wielka-wies.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048574

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00044541

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6a70bb9d-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6a70bb9d-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Po zmianie:
. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
„3.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a70bb9d-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159”
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6a70bb9d-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Zobacz inne

Prawo