Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048759/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi brakarskiej polegającej na dokonaniu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sporządzenie wyceny drewna pozyskanego podczas wycinki drzew w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5842456536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Subisława 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-354

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi brakarskiej polegającej na dokonaniu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i sporządzenie wyceny drewna pozyskanego podczas wycinki drzew w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcb06bd6-98c2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: w
przypadku posiadania konta na Platformie-zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu
danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie–należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; po
wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną(e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h(8h roboczych). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokum. w formacie „pdf”
zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), dla dokum. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis
formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: w przypadku
wykorzyst. aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokum. w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokum. nie
może przekraczać 5 MB, dla dokum. w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny(otoczony), dokum. w formacie innym niż „pdf”
zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego: wielkość
plików nie może przekraczać 10 MB, dla dokum. w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf), dokum. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie
.xml). Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokum. był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; komputer
klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z
systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż
3 lata od daty wszczęcia postęp.) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internet.–sugerujemy najnowsze wersje: Chrome,
Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę
formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach
dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath,
.kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to
250MB, a w przypadku dokum. podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Informacja
na temat kodowania i czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w
Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokum. elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Dokumentacja przedmiotowego
postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pozostałe informacje w Tomie I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego
pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88,
email:kancelaria@gddkia.gov.pl.
1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
1.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia
analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą
oraz w celu archiwizacji.
1.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO),
2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami
publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 25 IDW Tom I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.GD.D-3.2421.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi brakarskiej polegającej na dokonaniu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i
sporządzeniu wyceny drewna pozyskanego podczas wycinki drzew, w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (Tomie III SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211300-5 - Usługi selekcji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
Cena – 60 %,
Doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Brakarza – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Brakarza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie usługi objętej umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania usługi brakarskiej.
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka została jej powierzona.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Brakarz:
- wymagana liczba osób:1
- doświadczenie zawodowe przy wykonaniu min. 1 zadania polegającego na dokonaniu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i
sporządzeniu wyceny drewna pozyskanego podczas wycinki drzew.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w pkt 8.2.4b)
Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Zobacz inne

Prawo