Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048854/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Walewska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-022

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98640104-98b0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019635/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1, Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE.
2. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowe wskazówki dotyczące składania ww. oświadczeń, ofert i dokumentów znajdują się w pkt 16, 22 i 28 SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji dostępnej na stronie https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników).
6. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 34 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/U/1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oraz rozwój baz danych HCL Domino.
2. W ramach usług utrzymania baz danych HCL Domino Wykonawca zobowiązuje się do:
1) modyfikacji istniejących w ZGN i innych jednostkach organizacyjnych miasta st. Warszawy aplikacji Lotus Notes,
2) tworzenia i modyfikacji aplikacji ANDROID zintegrowanych z Lotus Notes,
3) modyfikacji strony internetowej opartej na Lotus Notes i PHP,
4) exportu i importu danych z i do Lotus Notes (WebService, ODBC, Excel, XML),
5) przejęcia obowiązków gwarancji dla wykonanych modyfikacji w istniejących bazach danych
6) aktualizowania do nowych wersji oprogramowania baz danych HCL Domino zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego licencją,
7) udzielania konsultacji w rozwiązywaniu merytorycznych problemów Zamawiającego i innych jednostek organizacyjnych miasta st. Warszawy związanych z działaniem baz danych HCL Domino,
8) asystowania, tj. wykonywanie wspólnie z użytkownikiem baz danych HCL Domino czynności operatorskich w systemie,
9) instruktażu, tj. udzielania użytkownikom baz danych HCL Domino bezpośrednich wskazówek dotyczących działania systemu,
10) udostępnienia Zamawiającemu i innym jednostkom organizacyjnym miasta st. Warszawy numeru telefonicznego i poczty elektronicznej w godzinach 8-16 w dni robocze, pod którym Wykonawca udziela porad operatorskich w zakresie bieżącego użytkowania baz danych HCL Domino,
11) importu i eksportu danych czyli przesłania danych między bazą danych obsługiwaną przez bazy danych HCL Domino a środowiskiem zewnętrznym na wskazanie Zamawiającego,
12) napraw polegających na usuwaniu nieprawidłowego funkcjonowania baz danych HCL Domino objawiającego się występowaniem błędów prowadzących do utraty danych lub uniemożliwiających korzystanie z baz danych HCL Domino zgodnie z dokumentacją działania systemu.
3. W ramach usług rozwoju baz danych HCL Domino Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania usług programowania, polegającego na wprowadzaniu wskazanych przez Zamawiającego zmian do kodu źródłowego baz danych HCL Domino, korygujących lub rozszerzających ich funkcjonalność w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
2) projektowania algorytmów realizujących w bazach danych HCL Domino uzgodnione z Zamawiającym zmiany wynikające z analizy lub wymagań Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Zamawiający planuje w trakcie realizacji zamówienia zlecić minimum 700 godzin roboczych w zakresie rozwoju systemu. 1 (jedna) godzina robocza = 60 minut. Wskazana przez Zamawiającego ilości godzin ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi według rzeczywistych ilości jakie wystąpią w trakcie realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 100% całkowitej wartości umowy.
2. Zakres zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług obejmuje m.in.:
1) wykonywania usług programowania, polegającego na wprowadzaniu wskazanych przez Zamawiającego zmian do kodu źródłowego baz danych HCL Domino, korygujących lub rozszerzających ich funkcjonalność w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
2) projektowania algorytmów realizujących w bazach danych HCL Domino uzgodnione z Zamawiającym zmiany wynikające z analizy lub wymagań Zamawiającego,
3) asystowania, tj. wykonywanie wspólnie z użytkownikiem baz danych HCL Domino czynności operatorskich w systemie,
4) modyfikacji istniejących w ZGN i innych jednostkach organizacyjnych miasta st. Warszawy aplikacji Lotus Notes,
3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy do niniejszego postępowania (załącznik nr 11 do SWZ) z uwzględnieniem postanowień umowy dotyczących waloryzacji (okresy uprawniające do waloryzacji będą liczone od dnia zawarcia umowy pierwotnej) i okresu świadczenia usług dłuższego niż przewidziany w umowie pierwotnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T1 – Czas realizacji zgłoszenia, którego czas pracy nie przekracza 10 godzin roboczych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T2 – Czas realizacji zgłoszenia, którego czas pracy przekracza 10 godzin roboczych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał łącznie:
• co najmniej 1 projekt wdrożeniowy polegający na tworzeniu rozwiązań HCL Notes z interfejsem przeglądarkowym,
• co najmniej 1 projekt wdrożeniowy polegający na tworzeniu rozwiązań aplikacji utworzonych Android Studio zintegrowanych z HCL Notes,
• co najmniej 1 projekt wdrożeniowy polegający na tworzeniu rozwiązań HCL Notes zintegrowanych z systemami zewnętrznymi z wykorzystaniem WebService.
Zamawiający dopuszcza wskazanie mniejszej niż 3 liczby projektów, jeśli 1 projekt obejmował więcej niż jeden wymagany zakres np. 3 projektów, jeżeli każdy z nich będzie obejmował wszystkie ww. zakresy albo 2 projekty, gdy 1 projekt będą obejmowały tylko jeden z ww. zakresów, a drugi projekt będzie obejmowały łącznie oba pozostałe zakresy itp. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wskazać zakresy zrealizowanych projektów w wykazie usług stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w min. 1 projekcie wskazanym w wykazie usług Wykonawca:
• programował bazy danych HCL Notes v.9 , v.10, v.11 (formuły,. LotusScript, JavaScript),
• tworzył rozwiązania przeglądarkowe oparte na technologii HCL Notes z obsługą WCAG 2.0,
• korzystał z PHP,
• korzystał ze środowiska ANDROID STUDIO i tworzył aplikacje zintegrowane z Lotus Notes,
• integrował bazę danych HCL Notes z innymi systemami (m.in. WebService, ODBC, Word, Excel),
• przeprowadzał wymianę danych z HCL Notes za pomocą XML,
• wykonywał prace administracyjne w odniesieniu do serwera Domino oraz rozwiązań Domino Cloud,
• korzystał ze środowiska HCL Nomad oraz HCL Volt.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do dysponuje co najmniej 2 programistami z doświadczeniem w obszarach projektowania baz HCL Domino, technologii Xpages, znajomością języka SQL i zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, znajomością HTML, CSS, JavaScript, XML, znajomością metodyki AGILE(SCRUM) oraz znajomością notacji BPMN.
Każdy z programistów musi posiadać doświadczenie w każdym z obszarów, o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;

2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;

6) dokumentów wymienionych w ppkt 1, 4 – 7 dotyczących:

a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,

b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ, o których mowa w pkt 13.2.2a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu osób, o którym mowa w pkt 13.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) w przypadku gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 110 ust. 2, wykonawca wraz z oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) składa dowody na potwierdzenie spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy, uchylających podstawy wykluczenia,
3) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
4) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej
2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po-stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Zobacz inne

Prawo