Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048969/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Gdańska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących koła informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w ramach projektu CMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 583486152

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048969

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00048829

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej cd. zapisów:
5) Ofertę należy złożyć:
a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
2. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. nr 835), z postępowania
wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 5
Rozdziału VI SWZ. ( Oświadczenie w tym zakresie jest zawarte w załączniku nr 3 do SWZ).

Po zmianie:
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej cd. zapisów:
5) Ofertę należy złożyć:
a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
2. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. nr 835), z postępowania
wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 5
Rozdziału VI SWZ. ( Oświadczenie w tym zakresie jest zawarte w załączniku nr 2 do SWZ).

Zobacz inne

Prawo