Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049018/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodziniee

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Świadczeń Rodziniee

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365855500

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Batorego 38/40

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 56 6117950

1.4.8.) Numer faksu: -

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcsr.torun.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tcsr.torun.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


świadczenia rodzinne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049018

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00046311

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
ZP/1/2023

Po zmianie:
ZP/2/2023

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 09:00

Po zmianie:
2023-01-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 09:30

Po zmianie:
2023-01-30 09:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

brak

Zobacz inne

Prawo