Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chociwel, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049259/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Chociwel

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chociwel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 52

1.5.2.) Miejscowość: Chociwel

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915622024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@chociwel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a06c322-98cd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045903/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zaplecza socjalnego wraz zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chociwel.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego platformy zakupowej oneplace.marketplanet.pl https://oneplace.marketplanet.pl
2. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż oferty, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. Instrukcja dla Wykonawców znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego Chociwlu - BIP - zamówienia publiczne - wszczęcie postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w platformę:
e) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
f) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
g) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Chociwla
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
telefon: 91 5622024
e-mail: urzad@chociwel.pl
Kontakt tel. 91 5622 001, e-mail: urzad@chociwel.pl Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, tel.: 579979237, e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ust. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni;
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
4) podmioty świadczący obsługę prawną;
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.TP.271.2.1.2023.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3868382,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące inwestycję pn. „Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu ”.
Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu dla stadionu miejskiego zlokalizowanego na działce geod. nr 48 obręb 1 miasta Chociwel, gmina Chociwel. Projektowany budynek kontenerowego zaplecza szatniowego dla stadionu miejskiego zlokalizowany będzie w Chociwlu na działce nr 48 obręb 1, miasta Chociwel, gmina Chociwel, na terenie istniejącego stadionu miejskiego.
Ponadto zamówienie obejmuje wymianę murawy na płycie stadionu, montaż systemu nawodnienia boiska, montaż energooszczędnego oświetlenia, budowę letniej sceny widowiskowej, miejsc postojowych i dróg dojazdowych, zagospodarowanie terenu zgodnie
z dokumentacją projektową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz 12 (dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + Grb
gdzie:
Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Grb – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane w tym na wbudowane materiały”
3. Zamawiający dokonując oceny, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.
4. Ocenie będą podlegać oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 17 SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału
w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał (zakończył) należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budowli kontenerowych o powierzchni min. 250 m2 wraz z pełną infrastrukturą oraz budowa i modernizacja nawierzchni płyt boiska.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
b) będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Budowy
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budowli kontenerowych o powierzchni min. 250 m2 wraz z pełną infrastrukturą
- co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Robót branży drogowej
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót branży drogowej
- co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Robót branży sanitarnej
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót branży sanitarnej
- co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Robót branży elektrycznej
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót branży elektrycznej.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko kierownika budowy / robót oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SWZ.
W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale 20 SWZ dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich poprawność i aktualność. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów wymienionych w Rozdziale 17 ust. 1 SWZ, tj.:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający wymaga od Wykonawcy również przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu przedmiotowego oświadczenia podpisanego przez ten podmiot;
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, tj.:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.
c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 18 ust. 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ).
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w Rozdziale 17 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ)
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z oświadczeniami, o których mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ).
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, tj. złożenia opisu rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 4 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Brak dołączenia do oferty opisu rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Wykonawca przyjął rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, tj. opisu rozwiązań równoważnych oraz dokumentów na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 P.z.p..
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 P.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmiany Umowy, w zakresie przedmiotu umowy lub terminu, będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
1) wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych;
2) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska;
3) działań i zaniechań organów władzy publicznej, przewlekłego załatwiania spraw przez organy władzy publicznej,
4) działań i zaniechań instytucji polskich zaangażowanych w realizację, kontrolę
lub finansowanie zamówienia;
5) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
6) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;
7) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania;
8) wystąpienia szczególnych warunków meteorologicznych, np. wystąpienia silnych wiatrów, opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, np. powodzi, huraganu, nawałnic, trzęsienia ziemi, śnieżyc, strajków, ataków terrorystycznych w trakcie realizacji prac bądź wystąpienia skutków zachorowań na Covid-19 lub wprowadzonych z tego powodu ograniczeń, jeżeli będą miały bezpośredni wpływ na sposób i terminowość realizacji robót;
9) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności;
10) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta ujawnionych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy;
11) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii;
12) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy jednak nie więcej niż o 30% wartości umowy brutto, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
13) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://oneplace.marketplanet.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Zobacz inne

Prawo