Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuszów Narodowy, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049391/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tuszów Narodowy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743720

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a77ef79e-8aab-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042209/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a77ef79e-8aab-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu
porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w rozdziale 11 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
gmina@tuszownarodowy.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Tuszów Narodowy”, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKP.271.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część I,
1. 1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Ławnica etap II"
Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości, w tym w szczególności:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe,
- odwodnienie wykopów,
- roboty montażowe,
- roboty technologiczne,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- kanały sanitarne grawitacyjne,
- kanalizację ciśnieniową,
- przepompownie ścieków,
- zagospodarowanie terenu,
- rurociągi tłoczne.

UWAGA: z zakresu zamówienia wyłączono:
- Wykonanie robót w obejmujących zlewnie przepompowni ścieków: P8, P9, P10, P11, wraz z rurociągami tłocznymi.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część II,
2. 2. Budowa rurociągu tłocznego doprowadzającego ścieki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej w Tuszowie Narodowym do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grochowe”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
zamierzenie budowlane obejmuje budowę rurociągu tłocznego doprowadzającego
ścieki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej na działce o nr ewid.2749/16 obręb
Tuszów Narodowy, do projektowanej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 1/6 obręb 0092
Grochowe, gmina Tuszów Narodowy.
Projektowany rurociąg tłoczny do wykonania o średnicy ϕ200PE, o długości L=1448,20m.
Przekroczenie poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 985 projektowanym rurociągiem tłocznym
wg odrębnego projektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę Wojewody Podkarpackiego.
Trasę projektowanego rurociągu tłocznego w miejscowości Tuszów Narodowy i Grochowe
pokazano na Rys. PZT1.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część III
3.3. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 300m3 wraz
z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w m. Jaślany”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- Budowa Zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 300 m3, zbiornik żelbetowy monolityczny ze stropem opartym na ścianie.
Przekrój zbiornika cylindryczny o średnicy wewnętrznej 8,5 m i wysokości wewnętrznej 5,5 m.
Zbiornik częściowo obsypany ziemią około 0,5 m, częściowo ocieplony wełną mineralną z
jednostronnym pokryciem blachą trapezową powlekaną. Płyta stropowa zbiornika ocieplona wełną
mineralną w spadku grubości 10 do 20 cm i obłożona blachą trapezowa ocynkowaną i powlekaną.
Zbiornik należy uzbroić:
- w drabinkę zejściową ze stali nierdzewnej - wg projektu konstrukcji
- kominki odpowietrzające ze stali nierdzewnej dn160mm zaopatrzone w siatkę przeciw owadom,
- właz wejściowy Ø100cm podwójny z zamknięciem ze stali nierdzewnej, właz należy wyposażyć
sygnalizację otwarcia, poprzez połączeniem z istniejącym systemem alarmowym,
- armaturę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (przelew, spust, napełnianie, odpływ).
W ramach robót należy również wykonać: rurociągi wodociągowe między-obiektowe z rur PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 oraz przewody między-obiektowe kanalizacyjne.
Rurociąg spustowy i przelewowy poza zbiornikiem zaprojektowano z rur Ø160/9,5 mm
PE100 SDR17. W ramach zaplanowanych robót przewidziano wykonanie ogrodzenia panelowego z gotowych elementów prefabrykowanych oraz ciągu pieszych od istniejącego na terenie obiektu chodnika do podstawy projektowanego zbiornika roboty obejmują również instalacje i zasilanie elektryczne – urządzenia sterujące, kable sterownicze w tym urządzenia pomiarowe.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45247270-3 - Budowa zbiorników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część IV
4.4. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Malinie”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Malinie I i II mieszczącej się w m. Malinie na działce nr ewid. 690/1, gmina Tuszów Narodowy. Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.
Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. Oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część V
5.5. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Czajkowa”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Sarnów i Dębiaki, mieszczącej się w m. Czajkowa na działce nr ewid. 1268/10, gmina Tuszów Narodowy.
Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.
Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. Oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część VI
6.6. „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz
z odcinkiem sieci wodociągowej w m. Malinie”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- roboty obejmują budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej
- odcinek sieci wodociągowej z rur PE100 RC φ 90 x 5,4mm SDR 17 PN10 o dł. L = 304,0 m.
Odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zostanie z rur PVC-U φ 200 x 5,9 mm SN8 o długości
L = 239,0 m; natomiast sieci kanalizacyjnej tłocznej wykonany zostanie z rur PE φ 63 x 3,8 mm
o długości L = 142,0 m.
- bud. strefowej przepompowni ścieków, która będzie posiadać zbiornik z PEHD o średnicy DN1200
w którym zamontowane zostaną dwie pompy z rozdrabniaczem .
Włączenie nowoprojektowanych odcinków sieci nastąpi do istniejących sieci gminnych na działkach nr 407/11 (kanalizacja) i 407/13 (wodociąg); obręb ewidencyjny 96 – Malinie - zgodnie z Warunkami rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Malinie nr GZGK.WT.10.2022 z dn. 28.01.2022 r. wydanymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. Oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część VII
7.7. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Grochowe oraz Dębiaki ”

Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- roboty przy budowie odcinka sieci wodociągowej. Projektowany jest wodociąg z rur PE 100 RC SDR11 dn90x8,2 o długości około 725m.
Na sieci co około 160m projektowane są hydranty nadziemne dn80 (5szt.). Projektowane są na sieci zasuwy odcinające (w rejonie węzła „w5” oraz na odejściu do hydrantów) - zasuwy żeliwne kołnierzowa DN80 z miękkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka uliczna żeliwna.
Roboty obejmują:
- wykopy pod rurociąg wraz z ich zabezpieczeniem,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- montaż rurociągów z armatura,
- wykonanie próby szczelności,
- zasypanie wykopów z równoczesna rozbiórka szalunków i zagęszczeniem zasypki,
- płukanie i dezynfekcja.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. Oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający wymaga:
aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Część I: 3 500 000,00 PLN.
Część II: 1 500 000,00 PLN.
Część III: 1 500 000,00 PLN.
Część IV: 1 500 000,00 PLN.
Część V: 1 500 000,00 PLN.
Część VI: 1 000 000,00 PLN.
Część VII: 1 000 000,00 PLN.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dla części 1:
− co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. L=1 300 metrów bieżących,
b) dla części 2:
− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:
rurociągu tłocznego doprowadzającego lub odprowadzającego ścieki o długości
min. sieci min. L= 700 mb,
c) dla części 3:
− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:
zbiornika wody uzdatnionej o pojemności min. 150m3 (zbiornik żelbetowy) wraz z rurociągami wodociągowymi między-obiektowymi i instalacjami zasilającymi,
d) dla części 4:
− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:
kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości min. 50m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody, montażem pomp oraz instalacji i okablowania,
e) dla części 5:
− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:
kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości min. 50m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody, montażem pomp oraz instalacji i okablowania,
f) dla części 6:
− co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.
oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie sieci wodociągowych, o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.
g) dla części 7:
− co najmniej jedna robota budowlana polegającą na budowie, przebudowie sieci wodociągowych, o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) w części 1:
- min. jedną osobę (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

b) w części 2:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

c) w części 3:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo
inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

d) w części 4:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo
inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

e) w części 5:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo
inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

f) w części 6:
− min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
g) w części 7:
− min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
c) Oryginał lub kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Część I: 3 500 000,00 PLN.
Część II: 1 500 000,00 PLN.
Część III: 1 500 000,00 PLN.
Część IV: 1 500 000,00 PLN.
Część V: 1 500 000,00 PLN.
Część VI: 1 000 000,00 PLN.
Część VII: 1 000 000,00 PLN.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do
jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu ofertowym i/lub formularzu zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego
zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język
polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla części 1 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zł i 00/100
groszy),
b) dla części 2 – 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zł i 00/100
groszy),
c) dla części 3 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł i 00/100 groszy),
d) dla części 4 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100 groszy),
e) dla części 5 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100 groszy),
f) dla części 6 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100 groszy),
g) dla części 7 - 4 950,00 PLN (słownie: cztery tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł
i 00/100 groszy),

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr rachunku: 15 9183 1031 2003 3000 7139 0004
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: DKP.271.04.2023 w części …… (podając numer części, której dotyczy wpłata)”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach
umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do
SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, że wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy muszą być zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z
Programu Rządowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Przedmiot umowy – Inwestycja - dofinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5% wysokości wynagrodzenia.
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia - Inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie Inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego,
na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych), przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót – Inwestycji przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ -
wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Zobacz inne

Prawo